Svetový deň vody 2012

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje každoročne 22. marec za „Svetový deň vody“. Myšlienka svetového dňa vôd, ktorá vznikla na pôde OSN, nachádza každoročne podporu v aktivitách medzinárodných inštitúcií a organizácií, ktoré si uvedomujú význam vody pre život na Zemi.

Témou svetového dňa vody v roku 2012 je „Voda a bezpečnosť potravín“. Myšlienka tohtoročnej ústrednej témy sa zrodila na Seminári o vode a potravinách, ktorý sa konal v roku 2011 v Štokholme pri príležitosti Svetového dňa vody a pripomenul dôležitosť vodného prvku v potravinovej bezpečnosti.

Voda a trvalo udržateľné hospodárenie s vodou sú základnými predpokladmi pre ekonomický a sociálny rozvoj a pre zabezpečenie dostatočného množstva potravín pre rastúcu svetovú populáciu. Ochrana tohto životne dôležitého zdroja pred znečistením a nadmerným využívaním je preto otázkou najmä ekonomického charakteru a kľúčovým faktorom medzinárodnej spolupráce.

Na rozdiel od všeobecného ponímania, tento cieľ je potrebné dosiahnuť v celom európskom regióne a úzko súvisí aj s úspešným plnením Miléniových rozvojových cieľov. V súčasnosti takmer 140 miliónov ľudí (16 % obyvateľov Európy) stále žije v domoch, ktoré nie sú pripojené na verejný vodovod a asi 85 miliónov ľudí nemá prístup k adekvátnej sanitácii. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) viac ako 13 000 detí mladších ako 14 rokov zomiera každý rok na hnačkové ochorenia pochádzajúce z vody, väčšinou vo východnej Európe a strednej Ázii.

Pretože faktom ostáva, že asi 1,1 miliardy ľudí je odkázaných na zdroje pitnej vody, ktoré nie sú bezpečné.

Z údajov Oddelenia hygieny životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi vyplýva, že v roku 2011 bolo v okrese Spišská Nová Ves pitnou vodou z verejných vodovodov zásobovaných 84,8 % z celkového počtu obyvateľov okresu a v okrese Gelnica 65,6 % obyvateľov z celkového počtu obyvateľov okresu.

Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov, je obyvateľstvo zásobované z individuálnych vodných zdrojov, t.j. vodou z vlastných studní. 80 – 85 % vodných zdrojov pre individuálne zásobovanie nevyhovuje hygienickým požiadavkám a predstavuje trvalé riziko ohrozenia zdravia. Najčastejšie ide o nadlimitné hodnoty indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch je negatívne ovplyvňovaná zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou a nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je najmä v čase povodní, záplav a porúch kanalizácie.

Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, je nemenej dôležité pitnou vodou neplytvať. Týmto problémom sa zaoberali už naši predkovia, o čom svedčí už staré škótske príslovie „Cenu vody objavíš, len keď vyschnú studne“.

Pri príležitosti Svetového dňa vody bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, oddelenie Hygieny životného prostredia, poskytovať dňa 22. marca 2012 (štvrtok) odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov z verejných vodovodov, individuálnych studní, v oblasti úpravy pitnej vody a jej významu pre človeka.

Keďže Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi nemá laboratóriá, nebude vykonávať laboratórny rozbor osobne doručených vzoriek vody ani zber vzoriek vody.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: