Strážme si svojich psov!

V poslednom období obec Margecany zaregistrovala zvýšený počet sťažností na voľný pohyb psov, znečisťovanie priestranstiev a bezdôvodné útoky psov na občanov.
Na základe týchto sťažností obec upozorňuje občanov na porušovanie VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Margecany, ako aj na porušovanie zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Upozorňujem občanov na §7 uvedeného zákona:
§7
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 5)
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, 5)
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)
(6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

Držitelia psov by sa mali vo vlastnom záujme oboznámiť z obsahom platného VZN č. 27/2003 o chove, vodení a držaní psov na území obce Margecany ako aj na porušovanie zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, nakoľko obec v priestupkovom konaní môže uložiť držiteľovi psa za dokázaný priestupok pokutu do výšky 165 €, resp. 65 € ( § 7 ods. 3.).

Ing. Imrich Keruľ, hlavný kontrolór obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: