Stavba „Margecany – zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN a DP“ – oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 209/2021/VV 

V Margecanoch dňa 03.06.2021

O Z N Á M E N I E

o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

v e r e j n o u     v y h l á š k o u

Obec Margecany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 10.03.2021 podala Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie stavby „Margecany – zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN a DP“, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Margecany tak, ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

Projekt rieši výstavbu novej kioskovej trafostanice na parcele č. 219/2 pri stánku TIPOSu. Napojenie trafostanice bude zrealizované novým podzemným káblovým VN vedením 3×20-NA2XS2Y 1×150 po prechode zo vzdušného vedenia na jestvujúcom mrežovom stožiari  BR204-AT (A) vo voľnej trase popri miestnej i štátnej komunikácii. V novej TS sa osadí nový transformátor s výkonom 250 kVA. Z novej kioskovej TS sa podzemným káblovým vedením 1-NAYY 4×150 napojí jestvujúca vzdušná i káblová NN sieť v danej lokalite. Z dôvodu optimalizácie siete NN je potrebné zriadiť aj nové zemné káblové vedenia v nových trasách. Časť projektovaného VN i NN vedenia zasahuje do ochranného pásma železničnej trate Košice – Žilina a Margecany – Červená Skala. V rámci úpravy jestvujúceho vzdušného NN vedenia sa vymenia nevyhovujúce podperné body za nové a vodiče za izolované.  

Stavba je vyvolaná nevyhovujúcim stavom jestvujúcich podperných bodov, vodičov NN siete a domových prípojok, pričom odberné miesta sú napájané NN vedením s nevyhovujúcou kvalitou napätia a nevyhovujúcimi impedančnými slučkami.

Pre uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 476/2020/ÚR zo dňa 24.11.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2020.     

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 Keďže ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad oznamuje týmto občanom a organizáciám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť týmto konaním dotknuté jeho začatie a to verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona a ust. § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania. 

 Účastníci konania môžu svoje námietky k vydaniu stavebného povolenia uplatniť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Margecanoch, na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania a dotknuté orgány nahliadnuť na Obecnom úrade Margecany, č. dverí 210.

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia umiestnenia a trasy stavby.

Príloha:

Oznámenie o začatí stavebného konania (.pdf)

Situácia stavby (.pdf)

 

Ing. Igor Petrik, starosta obce 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 Vyvesené dňa:   3. 6. 2021

Zaujalo vás to? Zdieľajte: