SRZ Miestna organizácia v Gelnici – dnes

Typickým znakom aktivity gelnických športových rybárov bolo vždy vylepšovanie materiálno-technických podmienok chovu, ochrany a lovu rýb. Je pravdou i to, že rybári pracovali, budovali, ale prírodné živly a nezodpovední ľudia ich úsilie celé desaťročia ničili. Takými udalosťami boli prietrže mračien a povodne (napr. 1953, 1974, 2006, 2008, 2009 a 2010), ale aj vytrávenie Kojšovského potoka (r.1953) fúrou nehaseného vápna, či vypláknutím fekálneho voza v potoku vodičom JRD (r.1979).

Veľké škody na vodných tokoch celé desaťročia spôsobovali priemyselné závody, osobitne Železorudné bane, n.p. v Smolníku a v Slovinkách, ale aj obyvatelia dedín v údolí Hnilca a Hornádu vysypávaním domového odpadu a zaúsťovaním septikových potrubí do vodných tokov.

V oblasti stavebnej činnosti sa v priebehu vyše 60-ročnej existencie terajšej SRZ MO v Gelnici vykonali a postavili významnejšie stavebné diela:

 • roku 1953 – výstavba dolnej VN Thurzov,
 • roku 1956 – výstavba odtokového prepadu vody hornej VN Thurzov,
 • roku 1974 – 1988 – bol prestavaný starší obytný dom v Jaklovciach na Rybársky dom SRZ MO,
 • roku 1977 – 1984 – výstavba vodnej nádrže v Jaklovciach v náklade 3.320.000,- Kčs,
 • roku 1989 – 2007 – dobudovaná rybárska chata pri VN v Jaklovciach,
 • roku 2003 – výstavba nového výpustu dolnej VN Thurzov v náklade 48.367,- Sk,
 • roku 2006 – odkúpenie pozemkov pod vodnou plochou a v okolí VN Jaklovce vo výmere 4.624 m2 za 150.000,- Sk,
 • roku 2008 – 2009 – oprava poškodenej hrádze dolnej VN Thurzov v náklade 1.000,- €,
 • roku 2010 – vyčistenie dolnej VN Thurzov od nánosov po povodniach v náklade 4.000 €.

Okrem týchto stavebných diel odpracovali rybári tisíce brigádnických hodín pri výstavbe prahov a kaskád na vodných tokov, pri zarybňovaní a ochrane rybárskych revírov.

K plnosti života gelnických rybárov patrila a patrí aj zábava a utužovanie priateľských vzťahov rôznymi podujatiami, akými boli: tanečné zábavy, plesy, rybárske nedele spojené s lovom rýb na udicu, rybárske preteky, zájazdy zamerané na lov rýb vo vodných nádržiach (Oravská priehrada, Sĺňava, Domaša, Šírava), zájazdy na výstavu Agrokomplex v Nitre atď.

I preto záujem o športový lov rýb sa z roka na rok zvyšuje, a to aj napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam, ako je: zvyšovanie cien povolení, obmedzovanie lovu v zmysle platnej vyhlášky o love rýb, narastanie cien rybárskych potrieb, znečisťovanie revírov a pytliactvo na vodných tokoch a vodných nádržiach.

V minulosti sa občania Margecian skôr len príležitostne zaoberali lovom obojživelníkov, rakov a rýb. Až so vznikom rybárskej organizácie sa stali jej trvalou a neodmysliteľnou súčasťou. Medzi nimi boli, ale aj sú takí, ktorí patrili a patria k popredným funkcionárom a členom našej MO SRZ. Je potrebné spomenúť tých, ktorí patrili nielen v Margecanoch, ale aj v celej našej MO SRZ dlhoročne k najaktívnejším členom. Boli to Ing. Jozef Kaľavský, Štefan Tomečko st., Juraj Zahornacký, Juraj Dubecký, Jozef Fonfer, Pavol Kubčík, Jaroslav Pavúk, Štefan Rozman, Juraj Papcun, Ing.Jozef Hlásny.

K súčasným aktívnym členom výboru SRZ MO v Gelnici patrí Marián Zahornacký, Jozef Zahornacký, Ján Jakubišin, ktorí s margecianskymi rybármi organizujú brigády na výstavbu prahov a kaskád na vodných tokoch, brigády na ochranu rybárskych revírov a brigády na zveľaďovanie rybárskeho domu a rybárskej chaty. K členom disciplinárnej komisie našej organizácie patrí Ing. Jaroslav Vaščura a Bc. Róbert Bátor .

V roku 2011 mala naša MO SRZ v Gelnici nasledovnú členskú základňu:

 • 332 dospelých vrátane 5 žien
 • 48 členov mládeže a detí.

SRZ MO v Gelnici v súčasnosti vedie 11-členný výbor s predsedom Mgr. Miroslavom Dubeckým. Gelnickí rybári a ich organizácia má bohatú a úspešnú minulosť a verme, že taká bude aj ich budúcnosť.

Mgr. Miroslav Dubecký, predseda SRZ MO v Gelnici

Zaujalo vás to? Zdieľajte: