Správne poplatky na úseku stavebného poriadku od 1. 1. 2013

Územné rozhodnutie
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu …………………. 40 eur
2. pre právnickú osobu ……………. 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ….. 20 eur
Stavebné povolenie
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ……………….50 eur
2. na stavbu bytového domu ……………….. 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  ………………..25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2      ………………. 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ………. 35 eur
2. bytových domov ……………………………………………………….. 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami …………………….. 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …………… 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ……………………………………………………… 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ………………………………. 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady …………………………………………………….. 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ………………………… 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ………………. 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne dpadových vôd, jazierka ………………………………………………….. 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ………………………………….. 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ……. 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)………………..20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
……………….. do 50 000 eur vrátane ………………………………. 100 eur
………………..nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane…………. 200 eur
………………..nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane………… 400 eur
………………..nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane……….. 600 eur
………………..nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane…… 800 eur
………………..nad 10 000 000 eur………………………………….. 1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ………………………………. 50 eur
Oslobodenie
 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Položka 60a)
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu ………………..  100 eur
2. fyzickú osobu ……………………… 30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu ……………….. 50 eur
2. fyzickú osobu …………………… 20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu……………….. 30 eur
2. fyzickú osobu…………………… 10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ……………… 80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby …………… 10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ….. 30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ………….. 10 eur
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“.
Položka 62
Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 ………………………………………………………………. 30 eur
2. na odstránenie stavby, pre fyzickú osobu ………………………..  20 eur
a pre právnickú osobu ………………………………………………………. 50 eur
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane ………………………………………………………….. 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane ………………………………………….. 200 eur
nad 40 m2 ………………………………………………………………….. 430 eur
4. terénnych úprav
Právnická osoba ………………………………………………………… 100 eur
Fyzická osoba ……………………………………………………………..  20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ………………………….. 100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia …………………. 20 eur
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom …………………………. 35 eur
2. bytový dom ………………………… 120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ……………………. 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ……………………….. 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu …… 25 eur
2. bytových domov ………………………………………. 50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ………………… 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť……….. 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka …………………………….. 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ……………… 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ……………………… 20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami …….. 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť …….. 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ………….. 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ……….. 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady …… 30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ……… 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ……………………….. 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ……….. 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ………. 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane …… 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ….. 530 eur
nad 10 000 000 eur ……………………………. 660 eur
Oslobodenie
 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: