Spoločný školský úrad

Spoločný školský úrad v Margecanoch vznikol 7. júla 2004 podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento úrad od svojho vzniku sídli v priestoroch OcÚ Margecany. 

budova

Odborné činnosti vykonávané zamestnancami SŠÚ:

  1. odborní zamestnanci SŠÚ vykonávajú činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy – iba činnosti spojené so ZŠ (napr. vydávajú usmernenia a pokyny k zápisu do 1. ročníka, k financovaniu ZŠ, k zloženiu a činnosti rád škôl pri ZŠ; kontrolujú pedagogickú dokumentáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami v základných školách, splnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov, náležitosti rozhodnutia riaditeľa školy; poskytujú odbornú pomoc vo veciach školských obvodov, počtov žiakov v triedach, pedagogickej dokumentácie školy, organizujú pracovné porady pre riaditeľov ZŠ a pod.),

2. odborní zamestnanci SŠÚ vykonávajú činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce nad rámec úloh a kompetencií (napr. spracovávajú a poskytujú informácie o ZŠ v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti, vybavujú sťažnosti a petície na úseku školstva, pripravujú podklady na hodnotenie riaditeľov ZŠ, na zasadnutia rady školy ZŠ, na zaradenie, vyradenie ZŠ a zmeny v sieti, vedú evidenciu žiakov s povinnou školskou dochádzkou na území obce, poskytujú právne poradenstvo riaditeľom ZŠ a pod.),

3. odborní zamestnanci SŠÚ vykonávajú činnosti v rámci originálnych kompetencií obce na úseku školstva (napr. usmerňujú vo veciach financovania CVČ, materských škôl a školských zariadení, kontrolujú dodržiavanie výživových a nutričných hodnôt pri príprave stravy v školských jedálňach a dokumentáciu školských jedální, poskytujú odbornú a poradenskú pomoc riaditeľkám materských škôl, CVČ, organizujú pracovné stretnutia pre riaditeľky MŠ, CVČ a vedúce ŠJ a iné).

oficiálna stránka obce