Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 v obci Margecany

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo bude mať z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.

Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou, PRÁVOM prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti. Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011.

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21.mája 2011. Údaje aktuálne k tomuto dátumu sa budú zapisovať do sčítacích formulálov.

Všetky udalosti, akými sú napr. narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011, budú občania zapisovať do sčítacích formulárov.

Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2011, budú už predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní.

Čas sčítania

Čas sčítania je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná.

Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila čas sčítania
od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.
Formuláre v listinnej podobe sa budú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna 2011.
Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.

Čas sčítania je obdobie, počas ktorého sčítací komisári budú navštevovať všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a uskutočnia zber údajov. Pred rozhodujúcim okamihom sčítací komisári rozdajú vo všetkých domácnostiach vo svojom sčítacom obvode sčítacie tlačivá, poučia obyvateľov o spôsobe ich vyplnenia a pod.

Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisári  zozbierajú vyplnené tlačivá. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť, aby ich požiadali o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Sčítacie tlačivo

Sčítacie tlačivo je štatistický formulár v listinnej podobe alebo elektronickej forme.

Sčítacie tlačivá sa okrem štátneho jazyka vyhotovujú aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej forme a v elektronickej forme a v jazyku anglickom v elektronickej forme.

Každá domácnosť bude požiadaná o vyplnenie tlačív – A. Údaje o obyvateľovi (podľa počtu členov domácnosti) a B. Údaje o byte. V rodinných domoch obyvatelia vyplnia aj formulár C. Údaje o dome. V bytových domoch vyplnia formuláre C. Údaje o dome vlastníci domov, prípadne správcovia domov alebo organizácie spravujúce prevažnú časť domov. Občania sú povinní poskytnúť všetky údaje pravdivo.

Údaje sa budú zisťovať osvedčenou metódou samosčítania, keď obyvatelia sami vypĺňajú sčítacie tlačivá, čo zabezpečí objektivitu zistených údajov, urýchli činnosti s ich zisťovaním a uľahčí prácu sčítacích komisárov.

Sčítacími tlačivami sú formuláre: A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: