VZN obce

Všeobecne záväzné nariadenia obce – platné

Rok 2021

B. Dodatok č.1 k VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

A. Príloha 1 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce – na rok 2021


Rok 2020

D. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany

VZN č.2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Margecany na rok 2021

C. Dodatok č. 2 k VZN 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska

B. Dodatok č. 1 Prílohy 1 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa ŠZ na území obce

A. Príloha 1 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa  ŠZ na území obce Margecany


Rok 2019

D. Dodatok č.1 k VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN  č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Margecany na rok 2020

C. Dodatok č.1 k Príloha č.1 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

VZN č.5/2019 obce Margecany o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Margecany

VZN č.4/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Margecany

VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

B. Sadzobník cien k VZN č. 3/2007 – účinný od 1. 8. 2019

VZN č. 1/2019 o zrušení VZN o vytváraní zdravého životného prostredia

A. Príloha č.1 k VZN č. 1/2013 o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia  na území obce Margecany

VZN č.2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Margecany na rok 2019

C. Dodatok č.4 k VZN č.4-2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN č.1/2018 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií

B. Dodatok č.1 k  Prílohe č.1 k VZN 1-2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa  ŠZ na území obce Margecany

A. Príloha č.1 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa ŠZ na území obce Margecany

VZN č.5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Margecany na rok 2018

VZN č.4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č.3/2017 o chove, vodení a držaní psov na území obce Margecany

VZN č.2/2017- Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice

Príloha č.1 k VZN 1-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Margecany

VZN č.4/2016  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Margecany na rok 2017

Dodatok č.2 k Prílohe 1 VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Margecany

Dodatok č.1 k Prílohe 1 k VZN č. 1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Margecany

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany

Dodatok č. 3 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany

DODATOK č.2 k VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany

DODATOK č.1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany

VZN č.2/2016 ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda

Príloha 1 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce

VZN č.1/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Dodatok č.4 k Sadzobník cien o úhradách za poskytované služby k VZN 3/2007

VZN č.6/2015 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce

VZN č.5/2015 – Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií

Cenník poplatkov  -Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce

VZN č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

VZN č.3/2015 – o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu

Dodatok č.3 k Sadzobníku cien  o úhradách za poskytované služby k VZN č.3/2007

Dodatok č.1 – Príloha č.1 k VZN 1-2013- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

VZN č. 2/2015 – Štatút obce

Príloha 1 k VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia- na  rok 2015

VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, podľa miestnych podmienok na území obce Margecany

VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku (pre rok 2015)

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku 2015

 VZN č. 4/2014 – Trhový poriadok obce

VZN č. 3/2014 – o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Margecany 

VZN č. 2/2014 – Domový poriadok pre nájomné byty 

VZN č. 1/2014- o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

VZN č. 3/2013 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Margecany

Príloha č.1 k VZN 1/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Margecany – na rok 2015

 Príloha č. 1 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Margecany – na rok 2014

 Príloha č. 1 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Margecany – na rok 2014 – úprava 9/2014

Dodatok č.1k Prílohe 1 k VZN č. 1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Margecany – úprava 2016

Dodatok č.2 k Prílohe 1 VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Margecany- úprava 2016

VZN č. 2/2012 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch

VZN č. 1/2012 Povodňový plán záchranných prác obce Margecany

VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia – platí do 15.11.2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia –  platí do 15.11.2019

Dodatok č. 2 k VZN 4/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia – platí do 15.11.2019

Dodatok č.3 k VZN 4/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia – platí do 15.11.21019

Dodatok č.4 k VZN č.4/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia -platí do 15.11.2019

VZN č. 3/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

VZN č. 2/2011-Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií

VZN č. 1/2011 – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Margecanoch

VZN č. 6/2010 -Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

VZN č. 5/2010 – zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Margecany

VZN č. 3/2010 – VZN o nakladaní s odpadmi

 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2010 o nakladaní s odpadmi

VZN č. 2/2010 –  o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku obce

VZN č. 1/2010 – o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 O hospodárení a nakladaní s majetkom obce

VZN č. 6/2009 – o opatrovateľskej službe

VZN č. 4/2009 – určenie školského obvodu ZŠ s MŠ

VZN č. 3/2009 – prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2009- Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Dodatok č. 2 – VZN č. 3/2009 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

VZN č. 2/2009 – o zápise detí do ZŠ

VZN č. 1/2009 – o záväznej časti Územného plánu obce Margecany

VZN č. 2/2008 – plán obce Margecany na zavedenie eura

VZN č. 3/2007 – o službách poskytovaných obcou

Sadzobník cien k VZN č. 3/2007 – účinný od 1. 8. 2019

Sadzobník cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany – platný od 1. 7. 2013 do 31. 7. 2019

Dodatok č.1 k Sadzobníku cien k VZN č. 3/2007 – platný do 31. 7. 2019

Dodatok č.2 k Sadzobníku cien k VZN č.3/2007 – platný do 31. 7. 2019

Dodatok č.3 k Sadzobníku cien k VZN 3/2007 – platný do 31. 7. 2019

Dodatok č.4 k Sadzobníku cien k VZN 3/2007 – platný do 31. 7. 2019

VZN č. 2/2007 – o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 – o poskytovaní dotácií

VZN č.1/2007 –  zásady pre obeh účtovných dokladov

VZN č.41/2006 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Margecany

Cenník poplatkov – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská

VZN č. 27/2003 – o chove, vodení a držaní psov na území obce Margecany

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce – zrušené

VZN č. 2/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou a úžitkovou vodou v období krízovej situácie  – zrušené (nahradené VZN č. 1/2015)

VZN č. 5/2011 Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Margecany – zrušené

VZN č. 7/2009 – o určení výšky dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠK – zrušené – nahradené VZN č. 1/2013

Príloha č. 1 a č. 2 k VZN č. 7/2009 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Margecany – zrušené spolu s VZN

Príloha č. 2 k VZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Margecany  – zrušené spolu s VZN

Príloha č. 1 a č. 2 k VZN č. 7-2009 o určení výšky dotáciertf, pdf  – zrušené spolu s VZN

VZN č. 5/2009 – o miestnych daniach a poplatkoch – zrušené

Dodatok č 2. k VZN o miestnych daniach a poplatkoch – zrušené

VZN č. 3/2008 – o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia – zrušené  – nahradené VZN č. 4/2011

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 – o určení výšky príspevku –  zrušený spolu s VZN

VZN  č. 40/2006 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi – zrušené (nahradené VZN č. 3/2013)

Dodatok č. 1 k VZN č. 40/2006 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi – zrušený spolu s VZN

Dodatok č. 2 k VZN č. 40/2006 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi– zrušený spolu s VZN

Smernice

Smernica č. 1/2007 – DHM a odpisový plán

Smernica č. 2/2007 – systém vedenia účtovníctva

Smernica č. 1/2008 o vnútornej kontrole

Smernica č. 1/2009 – DHM a odpisový plán

Smernica 1/2011 o verejnom obstarávaní – zrušená Smernicou 3/2013

Pracovný poriadok zamestnancov obce Margecany

Smernica -2012 -finančná kontrola

Smernica 1/2013- Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu – rtf, pdf

Smernica č. 3/2013 o zadávaní zákazky na dodanie tovaru vrátane potravín, poskytnutie služby, alebo uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) a c) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zrušená smernicou č. 1/2014

Smernica č. 1/2014 o zadávaní zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní – zrušená k 18. 4. 2016 z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Smernica č. 2/2014 – Stravovanie poberateľov starobného dôchodku v ŠJ pri ZŠ s MŠ – pdf, rtf

Smernica č. 3/2014 – Poriadok odmeňovania zamestnancov obce

Smernica č.1/2015 – Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku – zrušená smernicou č.1/2017

Smernica č.2/2015 – o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Smernica č.1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly

Smernica č.1/2017 – Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku  – zrušené Smernicou č.2/2019

Smernica č. 1/2018 o postupe zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri výbere dodávateľov v podmienkach verejného obstarávateľa obec Margecany – zrušená smernicou č. 1/2019

Príloha č. 2 – postupy A – B a C vo väzbe na Smernicu č. 1/2018

Smernica č. 1/2019 – o verejnom obstarávaní od 7. 1. 2019 – zrušená smernicou č.1/2021

Smernica č. 2/2019-Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku

Smernica č.1/2021 – o verejnom obstarávaní

oficiálna stránka obce