Starosta

Starostom obce Margecany je už štvrté volebné obdobie Ing. Igor Petrik, nezávislý kandidát.

igor petrik starosta obce margecany

Príhovor starostu obce

Srdečne Vás vítam na stránkach obce Margecany.

Na tomto mieste Vám predstavujeme obec, ktorá sa neustále rozvíja a popri tom si ctí tradície a žije bohatým kultúrno-spoločenským životom.

Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva vynakladáme nemalé úsilie skvalitňovaniu života v našej obci. Chceme, aby Margecany boli modernou, stále sa rozvíjajúcou obcou, ktorá však nezabúda ani na historické korene, venuje sa kultúre i športu.

Svoju pozornosť venujeme investičnej výstavbe, snažíme sa podporovať podnikateľské subjekty i záujmové združenia.

Našim cieľom je, aby sa v Margecanoch cítili dobre domáci obyvatelia, ale aj návštevníci, ktorí do našej obce prichádzajú za rôznym účelom, no keď ju spoznajú, radi sa sem opäť vracajú.

Verím, že len čo sa zoznámite s touto virtuálnou podobou Margecian na internete, zavítate k nám aj osobne.

Vždy Vás radi privítame.

Ing. Igor Petrik – starosta obce Margecany

Činnosť starostu obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívno- právnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta obce

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým aj fyzickým osobám,

d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce, vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschováva pečať obce vlajku obce a používa obecné insígnie,

f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa §12 ods.6.

Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu za podmienok uvedených v zákone, ak táto:

– poruší nariadenie,

– neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo ak odkladá veci mimo vyhradených miest,

– nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,

b) zamestnanca obce,

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,

d) predsedu samosprávneho kraja,

e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

f) podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch…)

4 odpovede na „Starostas“

 1. Chcel by som Vám velmi pekne poďakovať pán starosta, dúfam že v mene všetkých obyvateľov časti Olše za to, čo ste urobili pre nás. Ani som neveril, že sa to podarí. Určite viete o čom hovorím. Ešte raz veľke ďakujem.

 2. Prajem všetko najlepšie k znovuzvoleniu. Prajem vo Vašej práci veľa ďalších úspechov. Pre mňa ako novozvoleného starostu v obci Žakarovce by som si prial aby prípadná pomoc z Vašej strany bola neodmietnutá a vypočutá .
  Pre nadchádzajúci čas vianočný prajem veľa zdravia a šťastia pre Vás a celú rodinu .

  Tulipán

 3. Navštívil som TOP podujatie programu KSK Terra Incognita, akciu Margecianske fajnoty, ktorú si zorganizovaním, účasťou a kvalitou osobne dovolím hodnotiť ako podujatie nadregionálneho významu.

  Dovoľte mi vyjadriť veľké poďakovanie Ing. Igorovi Petrikovi, starostovi a tiež poslancovi Košického samosprávneho kraja za pozvanie (poďakoval som aj osobne), ale rád by som vyzdvihol jeho prácu v prospech obce Margecany a celého regiónu Dolného Spiša. Vďaka takýmto neúnavným, energickým a usilovným ľuďom vnímame a uvedomujeme si krásy a význam miestnych regiónov pri centrách.

  Pri osobe starostu p. Petrika by som si pomohol známou rozprávkou „Soľ nad zlato“ (hodí sa to aj k „fajnotám“).

  Takýchto aktívnych starostov a poslancov potrebujú naše obce a regióny ako soľ.

  Prajem veľa ďalších úspechov.

  Ing. Ľubomír Hudák
  hlavný kontrolór
  Košického samosprávneho kraja

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

oficiálna stránka obce