Rybárska tradícia gelnického regiónu

Mnohí Margecanci sa aktívne zapájajú do rôznych záujmových činností. Tieto aktivity im prinášajú nielen relax, oddych, ale aj fyzické a duševné obohatenie. Jednou z nich je aj rybárstvo. Rybárstvo ako uvedomelá ľudská činnosť vzniklo v predhostorickom čase, keď sa človek stal lovcom. S rozvojom feudalizmu si rybárske právo uzurpovali vládnuce kruhy: panovníci, šľachta, mestá, neskôr štátne útvary.

Výkon rybárskeho práva na tečúcich vodách bol upravený zákonným článkom uhorskej vlády čís. XIX z roku 1888 a platil prakticky až do roku 1936, kedy vládnym nariadením č. 306/1936 Zb. sa upravovalo rybárske právo v Slovenskej krajine a Podkarpatskej Rusi už aj na rybníkoch.

Rybárska tradícia v Gelnici siaha rovnako do minulosti, do druhej polovice 19. storočia. V prvej rybárskej spoločnosti „Jagdund fischer geselschaft Göllnitz“ bolo 12 členov z najvyšších mestských hodnostárov. Neskôr (r.1882) vznikol spolok „Jag und fischer ferein Göllnitz“ opäť z členov mestskej honorácie. Medzi nimi nájdeme mená: Menesdorfer, Walko, Kirschner, Weindinger, Hiszen, Tatarko, Antoni, Wolf, Fogel. Spolok mal 20 členov a rybárske právo uplatňoval na rieke Hnilec a jeho prítokoch.

Podľa stanov ďalšieho poľovníckeho a rybárskeho spolku „Jagdund Fischerverein in Göllnitz“ z roku 1928 má mať spolok maximálne 40 poľovníkov a 20 rybárov. Za výkon rybárskeho práva platil spolok mestu stanovené nájomné. Spôsob lovu spolok členom nestanovoval. Lovec mohol denne si privlastniť až 20 pstruhov.

Rybársky spolok v Gelnici pretrval aj počas vojnových rokov 1938-1945, ale oficiálne sa jeho činnosť obnovila až 6. júna 1946. V roku 1947 boli vtedajšími úradmi prijaté opatrenia na zmenu rybárskych spolkov. Tak sa Gelnica stala sídlom Okresného rybárskeho spolku založenom 30. marca 1947. Jeho predsedom sa stal Ján Valašek, vtedajší predseda Okresného národného výboru v Gelnici a podpredsedom Štefan Hrušovský z Nálepkova.

Rozhodnutím Krajského národného výboru v Košiciach z 12.februára 1949 boli zlúčené rybárske spolky z Gelnice, Krompách, Smolníka, Mníška n/Hnilcom do Jednotného rybárskeho zväzu so sídlom v Gelnici, ktorý bol otcom dnešnej miestnej organizácie SRZ.

Kvalitatívny obrat v rybárstve nastal r. 1952 Zákonom číslo 62/1952 Zb., výkon rybárskeho práva bol poštátnený a odovzdaný do bezplatného užívania rybárskym organizáciám. Rybárske právo sa stalo dostupným všetkým, ktorí o tento druh činnosti prejavili záujem.
Roku 1953 opustili okresnú organizáciu rybári zo Smolníka, Mníška n/Hnilcom a Nálepkova. A roku 1966 sa odčlenili aj rybári z Krompách a okolitých obcí.
Od roku 1967 pracuje Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu bez organizačných zmien.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: