Archív kategorií: Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou – stavebné práce

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou

v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare).

Predmet zákazky:

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Margecany

Margecany, dňa 03.04.2017

Ing. Igor Petrik, starosta obce Pokračovať na Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou – stavebné práce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: