Archív kategorií: Povodne

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA VODNOM TOKU BYSTRÁ

potok bystra 06Hlavný cieľom projektu je zníženie škôd spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení v zastavanom území obce Margecany

Špecifické ciele projektu:

  • Zabezpečenie ochrany priľahlých území úpravou vodného toku Bystrá v intraviláne obce na požadovaný prietok.

Pokračovať na PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA VODNOM TOKU BYSTRÁ

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Začali sme čistiť Ružín

Obec Margecany v týchto dňoch z vlastnej iniciatívy začala s čistením brehov Ružína od naplaveného komunálneho odpadu.

Brehy Ružínskej priehrady sú každoročne pri intenzívnych dažďoch znečisťované komunálnym odpadom splavovaným z vyššie položených nelegálnych skládok umiestnených na brehoch rieky Hornád a Hnilec a ich prítokoch.

Tento komunálny odpad pochádzajúci z iných katastrálnych území tak znehodnocuje životné prostredie v našej obci. Riešenie tohto problému je finančne a legislatívne veľmi náročné. Viac o problematike znečisťovania tejto vodnej nádrže si môžete prečítať aj v tejto publikácii Znečistenie ružína – štúdia.

Obec sa rozhodla aspoň o čiastočné riešenie – a to vyzbieranie komunálneho odpadu z brehov, jeho vyseparovanie.  O pomoc sme požiadali spoločnosť Brantner, ktorá zabezpečí zhodnotenie neznečistených plastových a sklenených obalov a taktiež správcu vodnej nádrže – Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Košice, ktorý zabezpečí likvidáciu nespracovateľných zložiek odpadu.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Protipovodňové opatrenia v obci Margecany

Obec Margecany sa úspešne zapojila do realizácie protipovodňových opatrení v rámci Druhého realizačného projektu (ďalej 2. RP) Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011.

Uvedené opatrenia sa realizujú:

  • v katastrálnom území – Rolová Huta v lokalite potoka ,,Veščeník a ,,Brančeník,,  výstavbou prehrádzok, prahov a stupňov,
  • v katastrálnom území – Margecany v lokalite „Potok“ a  v lokalite „Do Bistroho“ pri potoku Bystrý výstavbou vsakovacích jám.

Pokračovať na Protipovodňové opatrenia v obci Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Zverejnenie zámeru Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá

Číslo: 614/2011/VV

V Margecanoch, dňa 19. 8. 2011

O Z N Á M E N I E

o zámere „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ a o mieste a čase jeho sprístupnenia verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť zámerom dotknuté, že zámer „Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá“ je umiestnený na tunajšom úrade k nahliadnutiu od 19. 8. 2011 do 9. 9. 2011 a na internetovej stránke obce Margecany – www.margecany.sk. Pokračovať na Zverejnenie zámeru Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Po povodniach

Aktualizované:

Nakoľko podmienky, podľa ktorých bol ponechaný  II.stupeň PA pominuli, starosta obce Margecany dňa 14.6.2010 o 12.00 hod. odvolal II. stupeň povodňovej aktivity v obci Margecany.

Po slnečných dňoch toky Bystrého potoka, Veščeníka a Brančeníka sú vo svojich korytách.

Na potoku Veščeník v Rolovej železničný podjazd bol spriechodnený núdzový prechod pre vozidlá.

Vo vyvážení nánosov sa bude poračovať.

Aj hladina Hornádu – Ružínskej priehrady poklesla na pôvodny stav.

Prístupová cesta pri p.Tomaškovej je v poriadku. Ostatné kritické miesta v obci sú naďalej monitorované členmi povodňovej komisie.

Starosta obce Margecany dňa 8.6.2010 o 19.00 hodine odvolal III.stupeň PA a ponechal II. stupeň PA v obci Margecany.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Odstavenie vodovodu

AKTUALIZÁCIA: Pre pretrvávajúce problémy sa obnovenie dodávky pitnej vody predpokladá v priebehu utorka – 8.6.2010.

Vážení občania, pre následky dlhodobých zrážok bola prerušená dodávka pitnej vody z Perlovej doliny pre našu obec.
Vďaka novo vybudovanému vodojemu o objeme 400 m3 na Vlčej hôrke je zásoba pitnej vody na jeden deň.
Žiadame vás o šetrenie pitnej vody v tejto vážnej situácii, nakoľko nie je presne známy termín obnovenia dodávky vody z Perlovej doliny.

Ďakujeme za porozumenie.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť

UMÝVANIE RÚK

  • Umývajte si starostlivo a často ruky!!!

Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších  opatrení, ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití WC.

Pokračovať na Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Záplavy

Pri zosune cesty z Margecian do Krompách boli odstránené popadané stromy pracovníkmi obce.

Stav hladiny Bystrého potoka, Vešteníka a Brančeníka v Rolovej  poklesol.

Na spevnenie brehov Bystrého potoka sa použilo viac ako 150 ton lomového kameňa.

Pod podjazdom železničnej trate bol odstránený nános bahna , štrku a kamenia o cca 1 m.

Prístupová cesta do Rolovej  bola zaplavená. Pokračovať na Záplavy

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Povodňová aktivita

Obec Margecany oznamuje, že v obci Margecany bola vyhlásená mimoriadna situácia – III. stupeň povodňovej aktivity, dňom 01.06.2010.

K dnešnému dňu mimoriadna situácia trvá.

Kto potrebuje súrne čerpať vodu zo zaplavených priestorov, nech sa obráti na p. Halcina, tel. č. 0905 127 240.


Zaujalo vás to? Zdieľajte: