Archív kategorií: Novinky

OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou – líniová stavba „DF O2_Optické pripojenie GLMAR a GL_MRG“

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 784/2021/ÚK-VV     

V Margecanoch, 11.11.2021

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

v e r e j n o u     v y h l á š k o u.

Obec Margecany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

 občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 03. 11. 2021 podala spoločnosť – Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, na tunajšom stavebnom úrade návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „DF O2_Optické pripojenie GLMAR a GL_MRG, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Margecany tak, ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Pokračovať na OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou – líniová stavba „DF O2_Optické pripojenie GLMAR a GL_MRG“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Optická trasa pre pripojenie stožiaru TOWERCOM a. s. Gelnica na optickú sieť orange a. s.

OZNÁMENIE O ZAČATÍ prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Spoločnosť Towercom, a. s. IČO: 36 364 568, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ elektronickej komunikačnej siete v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“), v zastúpení M-TEL, s.r.o., IČO: 36172961, so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, týmto

oznamuje začatie stavby a stavebných prác súvisiacich s realizáciou stavby:

„Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Gelnica na optickú sieť Orange a.s.“, (ďalej len „stavba“). Pokračovať na Optická trasa pre pripojenie stožiaru TOWERCOM a. s. Gelnica na optickú sieť orange a. s.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o stavebnom povolení VEREJNOU VYHLÁŠKOU – líniová stavba „Margecany – zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN a DP“

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 209/2021/SP-VV   

V Margecanoch dňa 05.11.2021

O Z N Á M E N I E

o stavebnom povolení podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

 Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

 občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 06.07.2021 bolo vydané stavebné povolenie č. 209/2021/SP vo veci Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice – žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „Margecany – zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN a DP“, na pozemkoch v kat. území Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na OZNÁMENIE o stavebnom povolení VEREJNOU VYHLÁŠKOU – líniová stavba „Margecany – zriadenie VNP a DTS pri TIPOSe a úprava NN a DP“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

OZNÁMENIE o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Margecany

Margecany 3. 11. 2021

OZNÁMENIE o začatí obstarávania

Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Margecany

Obec Margecany zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č. 3 platného územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom týchto zmien a doplnkov je Ing. arch. Dušan Marek, autorizovaný architekt.

Stručný prehľad Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Margecany:

  • Obytná lokalita „Olše a Pod Horou“ – zmeny v priestorových regulatívoch, úprava navrhovaných zariadení technickej infraštruktúry na základe spracovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
  • Zmena monofunkčnej plochy v centrálnej časti sídla na polyfunkčnú.
  • Zapracovanie požiadaviek VSD, a. s. (Východoslovenská energetika) v rozsahu riešených lokalít ZaD č.3.
  • Návrh obslužnej komunikácie s výhybňami v lokalite „Bystrá“.

Do kompletnej dokumentácie a jej výkresovej časti možno nahliadnuť na Obecnom úrade Margecany alebo na stránke:

https://www.margecany.sk/rozvoj/uzemny-plan-zmeny-a-doplnky-c-3/

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov v intenciách ustanovení § 21, ods. 3 a § 22 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa uskutoční na Obecnom úrade v Margecanoch

dňa 24. novembra 2021 (streda) o 15:00 hod.

s výkladom spracovateľa a obstarávateľa zmien a doplnkov územného plánu. Prerokovanie sa bude riadiť aktuálnymi proticovidovými opatreniami vzťahujúcimi sa na okr. Gelnica.

Pripomienky zo strany občanov resp. právnických osôb pôsobiacich na území obce možno vzniesť písomne poštou alebo osobným doručením do 30 dní od termínu zverejnenia tohto oznámenia.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Príloha: 

Margecany-oznamenie-ZaD-3-UPO (.pdf)

Vyvesené: 3. novembra 2021                      Zvesené: …. decembra 2021

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Pozor na podvodníkov

Vážení občania,  

dávame vám do pozornosti sériu krátkych poučných videí s konkrétnymi prípadmi podvodníkov, ktorí oklamali seniorov. Pozrite si ich aj niekoľko
krát a nenechajte sa oklamať. Ukážte krátke filmy aj svojim rodičom, starým rodičom,  aby ich dôverčivosť už nikdy nezneužili podvodníci. Videá sú spracované v rámci projektu DESATORO bezpečného seniora, ktorý odhaľuje praktiky, ktorými pracujú podvodníci.  Zároveň prináša desať základných pravidiel, ktorými by sa mal riadiť každý senior v každodennom živote. 

Videá sú dostupné tu: http://desatoro.sk/#causes
Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu – zverejnenie.

Dňa 28.10.2021 bolo obci doručené oznámenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, so sídlom Komenského 52, Košice o zaslaní Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu:
„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“. Pokračovať na Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Cestovné poriadky liniek prímestskej dopravy platné od 1.11.2021 – Eurobus a.s.

eurobus

801401 – Gelnica – Žakarovce

801403 – Kojšov – Margecany – Gelnica – Prakovce – Helcmanovce

801405 – Margecany – Gelnica – Prakovce -Mníšek nad Hnilcom -Smolník – Uhorná

801409 – Gelnica – Opátka – Košická Belá – Košice – Košice, USS

801415 – Margecany – Kojšov

810456 – Krompachy – Richnava – Kluknava – Margecany

810430 Spišská Nová Ves – Nálepkovo – Mníšek nad Hnilcom – Smolník – Úhorná

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Myslime aj na naše životné prostredie

Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. Svoju úctu prejavujeme vyzdobením miest posledného odpočinku našich blízkych. Avšak vyzdobené cintoríny s bohatou výzdobou majú však aj svoju odvrátenú stranu. Málokto sa zamyslí, aká je budúcnosť všetkých umelých vencov či kahancov.

Pre tých, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné a chcú byť k nemu ohľaduplní, je tu jednoduchý návod, ako naložiť so spomínanou výzdobou.

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: