Archív kategorií: Novinky

Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

a o mieste a čase jeho sprístupnenia Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle * 14 ods. 5 zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 22. 6. 2020 bolo obci doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na tunajšom obecnom úrade počas pracovných dní počas úradných hodín na č. dv. 210 do 08.06.2020 vrátane, oznámenie doručené obci je zverejnené aj na internetovej stránke obce www.margecany.sk a ako príloha tohto oznámenia. 

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 23. 6. 2020

Príloha:

Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu “Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja”

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

oznamuje verejnosti,

že dňa 08.06.2020 bolo obci doručené oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti

„Modernizácia železničnej trate Žilina  – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“ Pokračovať na Oznámenie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ ZDRUŽENÍM MIEST A OBCÍ SLOVENSKA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Informácie zo dňa 9.6.2020

Európska únia
Ďalšie ekonomické opatrenia miest a obcí v Európe sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/dalsie-ekonomicke-opatrenia-miest-a-obci-v-europe-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 8.6.2020

Hraničné priechody
Aktuálne podmienky vstupu do cezhraničných krajín. Cestovanie do Česka, Rakúska a Maďarska sa od vrátilo do pôvodného režimu ako to bola pred krízou – bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 a bez časového ohraničenia. Je potrebné mať pri sebe potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom  pobyte alebo preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ ZDRUŽENÍM MIEST A OBCÍ SLOVENSKA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Informácie zo dňa 4.6.2020

Sociálne  
Plán uvoľňovania opatrení v zariadeniach sociálnych služieb platí od 3. júna 2020. MPSVR SR reaguje na  znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19.  Uvoľňovanie opatrení bude prebiehať v štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/plan-uvolnovania-opatreni-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-plati-od-3-6-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva
Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 03. júna 2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – zverejnil 4. fázu opatrení pri ohrození verejného zdravia  pre prevádzky s platnosťou od 03. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uradu-verejneho-zdravotnictva-s-platnostou-od-03-06-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Dávame do pozornosti webovú stránku EÚ „Kútik na vzdelávanie“ ako inšpiráciu pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie v domácom prostredí a trávenie voľného času v školských zariadeniach a v domácom prostredí. Viac TU https://www.zmos.sk/europsky-kutik-na-vzdelavanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 2.6.2020

Sociálne
Oznámenie k pripravovanému uvoľňovaniu opatrení v zariadeniach sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadilo koncepčnú pracovnú skupinu, ktorá pripravila podklady týkajúce sa postupného uvoľňovania opatrení v zariadeniach sociálnych služieb, jej členmi sú aj zástupcovia ZMOS. Pôjde o viaceré usmernenia, ktoré vypracoval odbor sociálnych služieb s odborom krízového manažmentu a bezpečnosti.  Ich zavedenie do praxe je podmienené schválením  hlavným hygienikom. Viac TU https://www.zmos.sk/oznamenie-k-pripravovanemu-uvolnovaniu-opatreni-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cesta do života na TA3 sa venovala charitatívnej zbierke pre malé obce. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger a generálny riaditeľ TA3 pre externé vzťahy Igor Čekirda v televíznej relácii Cesta do života bilancovali spoluprácu pri verejnej zbierke na pomoc malým obciam počas COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/cesta-do-zivota-na-ta3-sa-venovala-charitativnej-zbierke-pre-male-obce–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 1.6.2020

Školstvo
Diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania
. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v piatok 29. mája 2020, podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. mája 2020 mení rozhodnutie č. 2020/11506:1-A2110 z 18. mája 2020 a umožňuje tým diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania s účinnosťou od 1. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dietne-stravovanie-v-zariadeniach-skolskeho-stravovania–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácia k ZUŠ. V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva povoľuje ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. 6. 2020 prezenčnú výučbu individuálnych hodín s jedným žiakom na základných umeleckých školách. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-zus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín. Pravidlá a podmienky vycestovania do cezhraničných krajín sa pomaly uvoľňujú, pocítia ich najmä obyvatelia cezhraničných miest a obcí cestujúci do cezhraničia za rodinou alebo prácou. Prehľad podmienok do susedných krajín nájdete TU https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-a-moznosti-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Verejná vyhláška – stavebné povolenie „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“

O ZN Á M E NIE o stavebnom povolení podla §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení  neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a §2 písm. e) zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, oznamuje občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 29. 5. 2020 bolo vydané stavebné povolenie č. 293/2020/SP vo veci Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice — žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“, na pozemkoch v kat. území Margecany, ktoré tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky. Pokračovať na Verejná vyhláška – stavebné povolenie „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – most cez miestny potok

OZNÁMENIE o stavebnom povolení podľa §69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (“stavebný zákon”), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a §2 písm. e) zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, oznamuje občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 25.05.2020 bolo vydané stavebné povolenie č. 311/2020/SP vo veci Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany — žiadosť‘ o vydanie stavebného povolenia stavby „Most cez miestny potok v obci Margecany“ Pokračovať na Verejná vyhláška – stavebné povolenie – most cez miestny potok

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ ZDRUŽENÍM MIEST A OBCÍ SLOVENSKA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Informácie zo dňa 29.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Výnimky k povinnosti nosenia rúšok. Úrad verejného zdravotníctva vydal výnimku k opatreniu z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré dopĺňa o: osoby nevesty a ženícha pri svadbe,     žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok. Viac TU https://www.zmos.sk/vynimky-k-povinnosti-nosenia-rusok-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 28.5.2020

Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam hraničných priechodov (pozemné i vzdušné) na vnútorných hraniciach s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, ktoré už je možné v súčasnosti použiť. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-vnutra-sr-dnes-zverejnilo-zoznam-hranicnych-priechodov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 27.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Opatrenie ÚVZ k prevádzkam. Otvárajú sa turistické informačné kancelárie, prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení a podujatí, umožnený ambulantný predaj. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-k-prevadzkam–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje. Katarína Kalašová, poverená generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje, že školy nemajú vyžadovať pri nástupe detí od 1.6.2020 do škôl ŽIADNE potvrdenia od pediatrov. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-upozornuje–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 26.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Smart karanténa alebo štátna karanténa. Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Viac TU https://www.zmos.sk/smart-karantena-alebo-statna-karantena–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020 TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-k-e-karantene-platne-od-25-5-2020-od-8-00-h-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Distribúcia poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv, pre školské zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informáciu s názvom „Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020). Viac TU https://www.zmos.sk/distribucia-poskytnutych-pohotovostnych-zasob-zo-spravy-statnych-hmotnych-rezerv-pre-skolske-zariadenia–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie zo dňa 25.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-prevadzke-skolskych-stravovacich-zariadeni–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-prevadzke-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-3-rokov-veku-dietata–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-sr-jasle-skolky-skoly-s-ucinnostou-od-1-juna-2020–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Rozhodnutie o obnovení vyučovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v materských školách, základných školách a obnovení prevádzky v školských kluboch detí a v zariadeniach školského stravovania.

Zároveň MŠVVaŠ SR 22. 5. 2020 aktualizovalo pomocný materiál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“. a „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“

Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-o-obnoveni-vyucovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zaujalo vás to? Zdieľajte: