Územný plán – Zmeny a doplnky č. 2

Obecné zastupiteľstvo obce Margecany v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27  ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Margecany

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č.2

Príloha:

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany – stav a návrh:

Sprievodná správa:

Sprievodná správa – Zmeny a doplnky č. 2 ÚPO Margecany (.pdf)

Legenda:

Legenda 3 – ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 4 – ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 5 – ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 6- ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 7 – ZaD č. 2 (.pdf)

Grafická časť:

Urbanistický návrh katastrálneho územia – stav a návrh

Prvky kostry ekologickej stability – stav a návrh

Komplexný urbanistický návrh – stav a návrh

Návrh energetiky a telekomunikácií – stav a návrh

Návrh vodného hospodárstva – stav a návrh

Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy – stav a návrh

Schéma návrhu verejnoprospešných stavieb – stav a návrh

Širšie vzťahy – stav a návrh

 

oficiálna stránka obce