Územný plán – Zmeny a doplnky č. 2

Obecné zastupiteľstvo obce Margecany v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27  ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Margecany

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o záväznej časti Územného plánu obce Margecany s premietnutím Zmien a doplnkov č.2

Príloha:

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Margecany – stav a návrh:

Sprievodná správa:

Sprievodná správa – Zmeny a doplnky č. 2 ÚPO Margecany (.pdf)

Legenda:

Legenda 3 – ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 4 – ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 5 – ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 6- ZaD č. 2 (.pdf)

Legenda 7 – ZaD č. 2 (.pdf)

Grafická časť:

Urbanistický návrh katastrálneho územia – stav a návrh

Prvky kostry ekologickej stability – stav a návrh

Komplexný urbanistický návrh – stav a návrh

Návrh energetiky a telekomunikácií – stav a návrh

Návrh vodného hospodárstva – stav a návrh

Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy – stav a návrh

Schéma návrhu verejnoprospešných stavieb – stav a návrh

Širšie vzťahy – stav a návrh

 

Dokumentácia Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O na verejné prerokovanie – zverejnená dňa 3. 2. 2015

Poznámka

V grafickej časti n = návrh zmien a doplnkov č. 2 ÚPO, s = stav podľa skutočnosti, resp. platného Územného plánu obce Margecany v znení Zmien a doplnkov č. 1.

Textová časť:

Sprievodna_sprava_ZaD2

Grafická časť:

1n_ZaD2-Urbanisticky_navrh_KU

1s_ZaD2-Urbanisticky_navrh_KU

2n_ZaD2-Prvky_kostry_ekologickej_stability_KU

2s_ZaD2-Prvky_kostry_ekologickej_stability_KU

3an_ZaD2-Urbanizmus

3as_ZaD2-Urbanizmus

3bn_ZaD2-Urbanizmus

3bs_ZaD2-Urbanizmus

4bn_ZaD2-Energetika

4bs_ZaD2-Energetika

4cn_ZaD2-Energetika

4cs_ZaD2-Energetika

5bn_ZaD2-Vodne_hospodarstvo

5bs_ZaD2-Vodne_hospodarstvo

5cn_ZaD2-Vodne_hospodarstvo

5cs_ZaD2-Vodne_hospodarstvo

6an_ZaD2-Zaber_PPaLP

6as_ZaD2-Zaber_PPaLP

6bn_ZaD2-Zaber_PPaLP

6bs_ZaD2-Zaber_PPaLP

6cn_ZaD2-Zaber_PPaLP

6cs_ZaD2-Zaber_PPaLP

7n_ZaD2-Schema_VPS

7s_ZaD2-Schema_VPS

Legenda3_ZaD2

Legenda4_ZaD2

Legenda5_ZaD2

Legenda6_ZaD2

Legenda7_ZaD2

Schema_Margecany_ZaD2

Písomné stanoviská a pripomienky k riešeniu Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O obce Margecany možno uplatniť na Obecnom  úrade Margecany

do 30 dní od dňa vyvesenia  oznámenia, t.j.

najneskôr do 7. marca 2016,

kedy končí lehota verejného prerokovania stanovená v zmysle §22 stavebného zákona. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Margecany dňa  3. 2. 2016

Ing. Igor Petrik, starosta obce

oficiálna stránka obce