Územný plán – Zmeny a doplnky č. 3

OZNÁMENIE o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Margecany

Obec Margecany zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č. 3 platného územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom týchto zmien a doplnkov je Ing. arch. Dušan Marek, autorizovaný architekt.

Stručný prehľad Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Margecany:

  • Obytná lokalita „Olše a Pod Horou“ – zmeny v priestorových regulatívoch, úprava navrhovaných zariadení technickej infraštruktúry na základe spracovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
  • Zmena monofunkčnej plochy v centrálnej časti sídla na polyfunkčnú.
  • Zapracovanie požiadaviek VSD, a. s. (Východoslovenská energetika) v rozsahu riešených lokalít ZaD č.3.
  • Návrh obslužnej komunikácie s výhybňami v lokalite „Bystrá“.

Do kompletnej dokumentácie a jej výkresovej časti možno nahliadnuť na Obecnom úrade Margecany alebo na  tejto stránke. 

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov v intenciách ustanovení § 21, ods. 3 a § 22 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa uskutoční na Obecnom úrade v Margecanoch

dňa 24. novembra 2021 (streda) o 15:00 hod.

s výkladom spracovateľa a obstarávateľa zmien a doplnkov územného plánu. Prerokovanie sa bude riadiť aktuálnymi proticovidovými opatreniami vzťahujúcimi sa na okr. Gelnica.

Pripomienky zo strany občanov resp. právnických osôb pôsobiacich na území obce možno vzniesť písomne poštou alebo osobným doručením do 30 dní od termínu zverejnenia tohto oznámenia.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Vyvesené: 3. novembra 2021   

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 na verejné prerokovanie:

Sprievodna_sprava_ZaD3

Záväzná časť – Margecany_ZaD3

1_Urban_navrh_KU

1n_Urban_navrh_KU

3_Legenda

3a_Komplexny_urban_navrh

3an_Komplexny_urban_navrh

3c_Komplexny_urban_navrh

3cn_Komplexny_urban_navrh

3e_Komplexny_urban_navrh

4_Legenda

4a_Energetika

4an_Energetika

4c_Energetika

4cn_Energetika

4e_Energetika

5_Legenda

5c_Vodne_hospodarstvo

5cn_Vodne_hospodarstvo

6e_Záber_PP a LP

7_Legenda

7_Schema_VPS

7n_Schema_VPS

Zverejnené: 3. 11. 2021

Sprievodný list – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Margecany

Zverejnené: 1. 12. 2021

oficiálna stránka obce