Územný plán – Zmeny a doplnky č. 1

3Územný plán obce Margecany – zmeny a doplnky č. 1 (2008)

Územný plán obce Margecany – zmeny a doplnky – záväzná časť – bol schválené všeobecne záväzným nariadením obce č. 1/2009.

Návod na použitie grafických častí

Výkresy označené ako podklad zobrazujú rozvojové zábery územného plánu pred poslednou aktualizáciou.

Výkresy označené ako nový zobrazujú doplnenie rozvojových zámerov obce v zmysle prijatých zmien a doplnkov.

Pre správne vyhodnotenie riešenia daného územia je preto potrebné brať do úvahy aj podklad aj nový stav.

Textová časť

Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy

Grafická časť

Komplexný urbanistický návrh

L3 – legenda pre komplexný urbanistický návrh

3a – komplexný urbanistický návrh – podklad

3an – komplexný urbanistický návrh – nový

3b – komplexný urbanistický návrh – podklad

3bn – komplexný urbanistický návrh – nový

3c – komplexný urbanistický návrh – podklad

3cn – komplexný urbanistický návrh – nový

3d – komplexný urbanistický návrh – MVE

Energetika a telekomunikácie

L4 – legenda – energetika a telekomunikácie

4a – energetika a telekomunikácie – podklad

4an – energetika a telekomunikácie – nový

4b – energetika a telekomunikácie – podklad

4bn – energetika a telekomunikácie – nový

4c – energetika a telekomunikácie – podklad

4cn – energetika a telekomunikácie – nový

4d – energetika a telekomunikácie – MVE

Vodné hospodárstvo

L5 – legenda – vodné hospodárstvo

5a – vodné hospodarstvo – podklad

5an – vodné hospodárstvo – nový

5b – vodné hospodárstvo – podklad

5bn – vodné hospodárstvo – nový

5c – vodné hospodárstvo – podklad

5cn – vodné hospodárstvo – nový

5d – vodné hospodárstvo – MVE

Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy

L6 – legenda – záber PPF a LPF

6a – záber PPF a LPF – podklad

6an – záber PPF a LPF – nový

6b – záber PPF a LPF – podklad

6bn – záber PPF a LPF – nový

6c – záber PPF a LPF – podklad

6cn – záber PPF a LPF – nový

6d – záber PPF a LPF – MVE

Verejnoprospešné stavby

L7 – legenda – verejnoprospešné stavby

7 – verejnoprospešné stavby – podklad

7dn – verejnoprospešné stavby – MVE

oficiálna stránka obce