Sociálne služby

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

1.) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť občanovi a fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci Margecany, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, a ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi na základe „ Žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci“ a to najmä na:

 1. úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie
 2. základné vybavenie domácnosti
 3. zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nemá nárok na dotáciu na školské potreby
 4. mimoriadne liečebné náklady – dlhodobé užívanie liekov, cestovné do zdravotníckeho zariadenia, ktoré je vzdialené nad 30 km.

2.) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky 3-násobku životného minima.

3.) Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.

Sociálna pôžička

1.) Občanom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť sociálnu pôžičku na pomoc v náhlej núdzi na základe žiadosti, po preskúmaní komisie pre kultúru, šport, školstvo, prácu s mládežou a sociálne otázky (ďalej len „komisia OZ“) a schválení obecným zastupiteľstvom (OZ).

2.) Fyzickým osobám, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, starobným a invalidným dôchodcom je možné poskytnúť sociálnu pôžičku na nutné opravy svojho bytu alebo domu, ktoré ohrozujú zdravie občana, po preskúmaní žiadosti komisiou a schválení OZ..

3.) Sociálnu pôžičku podľa bodu 1/ je občan povinný vrátiť do 3 mesiacov od poskytnutia, podľa bodu 2/ najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia.

4.) Sociálnu pôžičku možno poskytnúť občanovi po splnení všetkých podmienok len raz za 3 roky, nie je na ňu právny nárok.

Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci

1.) Obec je povinná podľa § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc ako jednorazovú dávku v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.

2.) Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť aj občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, požiadal podľa § 70 zákona č. 305/2005 Z.z. orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o poskytnutie resocializačného príspevku a nebol mu poskytnutý z dôvodu zmeškania lehoty na podanie žiadosti.

3.) Jednorazová dávka sociálnej pomoci je nenávratná.

Stravovanie dôchodcov

Obec Margecany  poskytuje príspevok na  stravovanie v hodnote 0,50 € na obed pre dôchodcov  za nasledujúcich  podmienok:

 • Príspevok sa poskytuje poberateľom starobného dôchodku, ktorí majú v obci trvalý pobyt.
 • Dôchodca môže stravu odoberať osobne, alebo požiada o dovoz stravy.
 • Dodávateľom stravy je ZŠ s MŠ Margecany – Školská jedáleň.
 • Žiadateľ o stravu vyplní prihlasovací lístok na odber stravy zo školskej jedálne.
 • Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi na každý pracovný deň v mesiaci, neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty, nedele.

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje aj stav, v ktorom sa osoba nachádza z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Kompetencie obce v tejto oblasti sú stanovené v §80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zákon o sociálnych službách v §80, písm.c) ods.1 uvádza, že obec je správnym orgánom v konaniach o posúdení odkázanosti na:

 • opatrovateľskú službu,
 • zariadenie pre seniorov,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • denný stacionár,
 • prepravnú službu.
Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

Občania s trvalým pobytom v obci Margecany získajú základné informácie a potrebné žiadosti k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu na Obecnom úrade v Margecanoch v pondelok a stredu od 08:00 – 14:30 na I. poschodí, kancelária č.217. 

Predloženie žiadosti – Žiadateľ v žiadosti vyplní osobné údaje a z ponuky sociálnych služieb si vyberie jeden druh sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu a pod.), na ktorú bude posúdený a formu poskytovania tejto sociálnej služby (terénna, celoročná a pod.). Občan k žiadosti o posúdenie odkázanosti priloží lekársky nález, ktorý vypracuje jeho príslušný obvodný lekár. K žiadosti je potrebné priložiť aj odborné lekárske nálezy, prípadne prepúšťaciu správu z nemocnice a pod.. Všetky tieto doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov od podania žiadosti. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s ostatnými dokladmi doručí žiadateľ buď osobne, poprípade poštou na adresu Obecného úradu Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany.

Sociálna posudková činnosť – V domácnosti žiadateľa bude vykonané sociálne šetrenie sociálnym pracovníkom Obecného úradu Margecany za účelom vydania sociálneho posudku. Sociálny posudok a potrebné doklady, ktoré žiadateľ predloží spolu so žiadosťou, budú podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. Lekársky posudok obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa zákona o sociálnych službách.

Zdravotná posudková činnosť – Je to hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu klienta a zmien zdravotného stavu klienta. Vychádza z lekárskeho nálezu alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Vykonáva ju posudkový lekár.

Na základe zdravotného a sociálneho posudku bude žiadateľovi vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby. Následne bude žiadateľovi potvrdená právoplatnosť rozhodnutia.

Tlačivá na účely posúdenia odkázanosti na sociálne služby nájdete tu:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc.službu

VZN-Sociálna-výpomoc-občanom-obce-Margecany

Vyhlasenie_o_majetku

Potvrdenie že menovaný vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť

Lek._nalez_-_podklad_pre_lek._posudok

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Margecany

Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 25.06.2018 uznesením č. 33/2018/B-1:

Komunitný plán sociálnych služieb obce Margecany 2018-2022 (.pdf, zobrazí sa v novom okne)

oficiálna stránka obce