Regenerácia sídla Margecany (2011)

Regenerácia sídla Margecany

celkový pohľad

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná v mesiaci september 2009.

Naša žiadosť bola podporená a v mesiacoch december 2009 až jún 2010 prebiehali administratívne procesy pre začatie stavebných prác.

Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi f. OVO-MONT spol. s r.o. Sabinov dňa 12.7.2010, ktorý bol úspešným uchádzačom z procesu verejnej súťaže.

Práce na regenerácii centrálnych častí obce sa začali dňa 15.7.2010.

Výsledkom projektu bude zatraktívnenie verejných priestorov obce a to predstaničný priestor, priestor okolo OcÚ, časť Školskej ulice.

Na miestnych komunikáciách budú vyspravené výtlky a zriadený nový živičný kryt, ktorý bude ohraničený cestným obrubníkom.

Budú upravené a označené miestna na státie motorových vozidiel a nástupné ostrovčeky autobusovej dopravy.

Existujúce chodníky budú z dôvodu nevyhovujúceho stavu upravené na betónovú dlažbu na štrkovom lôžku. Chodníky budú v bezbariérovej úprave v centrálnych častiach v pojazdnom prevedení.

V priestoroch pri obecnom úrade a kultúrnom dome, ako aj pri detskom ihrisku a v predstaničnom priestore bude rozšírené a zmodernizované verejné osvetlenie.

Budú zriadené dva prístrešky pre autobusové nástupište a upravené podmienky pre statickú dopravu a pohyb chodcov.

V parkovej časti priestranstiev bude zriadené detské ihrisko s hracími prvkami a malá vodná fontána pre zlepšenie klimatických vlastností ovzdušia.

Informačné prvky v podobe tabúľ, smerovníkov, hodín a dopravného značenia uľahčia orientáciu pre návštevníkov aj pre obyvateľov obce.

no images were found


3 odpovede na „Regenerácia sídla Margecany (2011)s“

Nie je možné pridávať komentáre.

oficiálna stránka obce