Projekty 2007-2013

1Projektové zámery obce Margecany pripravované a realizované v roku 2009

Ukončené projekty

1. Obecné kompostovisko – vytvorenie kompostoviska pri futbalovom ihrisku na ukladanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (tráva, lístie, biologický rozložiteľný odpad z potravín). Projekt bol podporený Environmentálnym fondom z Programu obnovy dediny sumou 3 425 Eur. Realizovaný bol v celkovej sume 17 405 Eur.

2. Situačná prevencia kriminality v Margecanoch kamerový systém v obci Margecany – 2. etapa – projekt zameraný na prevenciu kriminality mladistvých v Obci Margecany ako aj na ochranu verejného poriadku, zdravia, majetku občanov a majetku obce prostredníctvom klasickej technickej ochrany – moderného kamerového systému, ktorý je umiestnený na strategických miestach v obci ako súčasť zámerného a koordinovaného pôsobenia v rámci prevencie kriminality – je nainštalovaných 6 nových kamier, nová prenosová sieť, nahrávacie a monitorovacie zariadenie s prenosom záznamu na web. Projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR sumou 10 000 Eur.

3. Projekt prevencie kriminality „Zachraňujme hodnoty ľudské a materiálne“ Projekt zameraný na rozvoj dobrovoľného hasičského zboru zakúpením športového oblečenia a usporiadanie ukážok práce hasičov na otvorenom podujatí pri príležitosti osláv 100. výročia od vzniku „Povinného hasičstva“ v Margecanoch bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR sumou 1 500 Eur.

4. Oprava pamätníka padlým v II. svetovej vojne a SNP ako aj vojnový hrob z 1. svetovej vojny – za finančnej podpory ministerstva vnútra SR sumou 3600 Eur.

Podané projekty

1. Zberný dvor v obci Margecany – v priestoroch bývalého lomu – projekt zameraný na vytvorenie miestneho zberného dvora bol podaný na Ministerstvo životného prostredia 7.5.2009 v prvom kole verejnej výzvy na predkladanie projektov. Projekt nebol v prvom kole úspešný a pripravuje sa jeho opätovné podanie.

2. Rekonštrukcia ZŠ Margecany – projekt zameraný na komplexnú obnovu administratívnej budovy bol podaný na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja dňa 18.6.2009. Projektový zámer nebol schválený.

3. Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníženie energetických strát budovy kultúrneho domu v Margecanoch – zateplenie a zriadenie samostatnej kotolne na drevné štiepky – projekt bol podaný v prvom kole 12.1.2009 a nebol úspešný, žiadosť bola opätovne podaná dňa 30.8.2009. Žiadosť bola schválená v plnom rozsahu a v súčasnosti sa pripravujú všetky formality pre začatie stavebných prác.

4. Prístavba Kultúrneho domu – žiadosť bola podaná na Ministerstvo pôdohospodárstva SR dňa 30.10.2009. Žiadosť nebola podporená.

5. Na Karpatskú nadáciu ,,Voľnočasové zóny,, bol dňa 04.11.2009 podaný projekt ,,Rekonštrukcia a rozšírenie skate parku v obci Margecany,, v celkovej sume 8 055 Eur.

6. V rámci prevencie kriminality bol na Obvodný úrad v Košiciach podaný dňa 24.11.2009 projekt ,, Prenosné detské dopravné ihrisko,, v celkovej sume 16 597 Eur.

7. Je vypracovaný projekt Hnedý park v obci Margecany v lokalite hospodárskeho dvora pod cintorínom – prebehlo územné konanie, bolo vydané územné rozhodnutie. Po odvolaní Agrodružstva Krajský stavebný úrad potvrdil vydané územné rozhodnutie, takže môže začať proces povoľovania stavby a získanie stavebného povolenia.

oficiálna stránka obce