Zateplenie budovy obecného úradu (2016-2020)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

 

 

 

Názov projektu: Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany

Obec Margecany
Celkové výdavky projektu:                   421 201,58 €
Celkové oprávnené výdavky:              400 781,51 €
 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 
. 5. 2018
1.3.2016
Koniec ukončenia hlavných aktivít projektu:    31. 1. 2020
. 3. 2020

Miesto realizácie – VÚC: Košický kraj, Okres Gelnica, Obec Margecany

ÚDAJE O PROJEKTE
310041G331
 

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – Obecného úradu v obci Margecany v okrese Gelnica na východnom Slovensku a to realizáciou jej komplexnej obnovy. Hlavnou aktivitou projektu sú opatrenia zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy, a to zateplenie obvodového plášťa, výmena vnútorného osvetlenia, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a inštalácia obnoviteľného zdroja energie – hybridného fotovoltaického zariadenia. Stavebné úpravy na obvodovom plášti pozostávajú zo zateplenia plochej strechy, zateplenia obvodových stien, kompletnej výmeny okien a dverí, výmeny klampiarskych výrobkov, zateplenia suterénneho muriva, zateplenia stropu suterénu a dokončovacích prác.

Navrhovanými opatreniami pre verejnú budovu sa dosiahne zníženie potreby energie po ukončení realizácie projektu nad rámec platných minimálnych požiadaviek na úroveň budovy s takmer nulovou potrebou energie. Hlavné dosiahnuté pozitíva sú zníženie spotreby energie na vykurovanie o viac ako 60%, druhotné zníženie emisií CO2 a iných skleníkových plynov, odstránenie zatekania, zlepšenie tepelno-technických parametrov, zvýšenie kvality vnútorných priestorov, zlepšenie architektonického vzhľadu objektu a celkové predĺženie životnosti objektu.

Stav pred realizáciou:

Stav po realizácii:

Riadiaci orgán:

Sprostredkovateľský orgán:

oficiálna stránka obce