Spoločné zariadenia obce Margecany

Názov projektu: Spoločné zariadenia obce Margecany

Hlavný cieľ: 

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v rámci realizácie projektu pozemkových úprav

Prijímateľ: Obec Margecany

Výška NFP: 891 607,46 €

Účelom projektu je rekonštrukcia poľných a lesných ciest v katastri Obce Margecany, ktoré budú sprístupňovať obhospodárovateľom poľnohospodárske a lesné pozemky umiestnené v prevažnej miere v extraviláne samotnej obce, nakoľko súčasný stav ciest znemožňuje kvalitatívne zhodnocovanie ornej pôdy a lesného porastu a taktiež obmedzuje prístup k vysielaču v správe telekomunikácii.

Celková dĺžka lesných ciest – 8 471 m

Celková dĺžka poľných ciest – 665 m

oficiálna stránka obce