Rozšírenie kapacity MŠ Margecany (2017-2018)

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Margecany

ntegrovaný regionálny operačný program
 
Obec Margecany
 
237 100,00 €
 
IROP-PO2-SC221-2016-10 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
 
225 245,00 €
 
0,00 €
 
22.11.2017
1.9.2017
1.11.2018

Miesto realizácie – VÚC: Košický kraj
ÚDAJE O PROJEKTE
302021H675
Rozšírenie kapacity MŠ Margecany
 

Zámerom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie služieb predprimárneho vzdelávania v obci Margecany. 
Projekt je zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom rozšírenia, stavebných úprav a modernizácie existujúcej vzdelávacej infraštruktúry realizáciou oprávnených aktivít, čím sa dosiahne zvýšenie súčasnej kapacity zariadenia o 13 miest. 
Potreba realizácie projektu vyplynula z narastajúcich požiadaviek rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ, ktorej momentálna kapacita je v súčasnosti prekročená a vedenie školy eviduje stále viac nevybavených žiadostí. 
Naplnenie cieľa bude dosiahnuté stavebnými úpravami budovy učebňového pavilónu, a to v prvom nadzemnom podlaží na úkor nevyužitej triedy základnej školy, skladu a chodby, a taktiež v časti nevyužívaného a stavebne neukončeného podkrovia.
Existujúca kapacita sa navýši o dve stavebne samostatné triedy s potrebnými sociálnymi a zdravotechnickými zariadeniami. 
Súčasťou zámeru je debarierizácia priestorov s cieľom adaptácie pre potreby inkluzívneho vzdelávania, materiálno-technické vybavenie, ako aj úprava areálu MŠ s prvkami zelene, detského ihriska a otvoreného areálu s možnosťou celoročnej prevádzky. 
Cieľovou skupinou projektu sú deti vo veku 3-5 rokov.
 
Po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom sme dňa 20. 6. 2018 odovzdali stavenisko zhotoviteľovi a začalo sa s realizáciou stavebných prác.
 
Fotografie pred realizáciou:
Fotografie po realizácii:
 
Publikované: 18.12.2017
Aktualizované 25.11.2018 

oficiálna stránka obce