Regenerácia vnútrobloku Margecany (2017-2021)

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu: Regenerácia vnútrobloku Margecany

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Cieľ: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkovzelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Výzva: IROP-PO4-SC431-2017-16

Celkové oprávnené výdavky: 179 915,60 €

Zazmluvnený NFP: 170 919,82 € 

Spolufinancovanie obce: 8 995,78 €

Predpokladaný začiatok: 3/2021
Predpokladaný koniec:   11/2021

Cieľ a zámer projektu

Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity obce, v rámci ktorých obec zabezpečila v roku 2012 výstavbu deviatich obecných nájomných bytov v časti bývalej materskej školy, ktorej prevádzka bola v roku 2010 zlúčená so základnou školou a zároveň bola presunutá do inej budovy.  V roku 2015 bolo nadstavbou ďalšej časti budovy postavených nových trinásť bytov vrátane príslušnej technickej vybavenosti, ktoré v roku 2016 obec odkúpila do výlučného vlastníctva pre ich prenajímanie pre účely sociálneho bývania. 
 
Vnútroblok bytového domu a polyfunkčej budovy zatiaľ nebol nijako upravovaný a prispôsobený pre účely jeho využívania obyvateľmi nájomných bytov, nachádza sa tu len nefunkčné detské ihrisko bývalej materskej školy. Pozemok nie je oplotený. Časť prízemia polyfunkčnej budovy s 13 nájomnými bytmi, ktorej výlučným vlastníkom je obec, je využívaná ako klubové priestory miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a druhá časť je môže v budúcnosti slúžiť pre vytvorenie denného stacionára pre seniorov. Odstránené budú technické nedostatky komunikačných trás – chodníkov, vegetačnými úpravami sa zlepší kvalita a estetika obytného prostredia v obci. Všetky dotknuté pozemky sú vo vlastníctve obce. V rámci návrhu budú taktiež vytvorené vyvýšené záhony a úžitková záhrada, čím bude možné efektívne využívať zachytenú dažďovú vodu.
 
Regeneráciou verejne prístupného detského ihriska a športoviska pre mládež, dospelých aj seniorov, výstavbou dreveného altánku na komunitné účely, vybudovaním komunitnej záhrady, osadením cyklostojanov, verejného osvetlenia a obnovou a výsadbou zelene sa dosiahne zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska Margecany.  
 
Merateľné ukazovatele projektu:
P0620 – Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR – 1 791 m2
 
Videozostrih zo slávnostného otvorenia dňa 24. 10. 2021: 

Fotografie zo slávnostného otvorenia:

 

Fotografia pred realizáciou projektu:

 
Fotografie po ukončení hlavných aktivít projektu:
Fotografie počas realilzácie:
 
Posledná aktualizácia: 27. 10. 2021

oficiálna stránka obce