Podpora regionálneho rozvoja v NRO Gelnica (2021-2023)

Podpora regionálneho rozvoja

v najmenej rozvinutom okrese Gelnica

Názov prijímateľa:       Mesto Gelnica

Sídlo prijímateľa:           Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica

Názov projektu:             Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica

Miesto realizácie projektu:    Okres Gelnica

Partneri projektu:           Obec Margecany – Partner 1

                                                    Obec Prakovce – Partner 2

Operačný program:       Efektívna verejná správa

Spolufinancovaný fondom:      Európsky sociálny fond

Poskytovateľ:                          Ministerstvo  vnútra Slovenskej  republiky

Kód projektu v ITMS2014+:     314011APG4

Doba realizácie projektu:         30 mesiacov  03/2021 – 08/2023

Celkové oprávnené výdavky:   494 694,30 EUR

Výška poskytnutého NFP:        469 959,59  EUR

Spolufinancovanie:                   24 734,71 EUR

Z toho:

Mesto Gelnica:                           13 977,04  EUR

Obec Margecany:                         5 526,20  EUR  

Obec Prakovce:                           5 231,47 EUR

Opis projektu:

Projekt je zameraný na rozvoj najmenej rozvinutého okresu Gelnica prostredníctvom skvalitnenia systémov a optimalizácie procesov verejnej správy. Mesto Gelnica vytvorilo partnerstvo s obcami Prakovce a Margecany, pričom sa títo partneri budú podieľať na realizácií aktivít projektu. Projektom vytvoríme 5 nových pracovných miest: tri v meste Gelnica a po jednom pracovnom mieste v partnerských obciach. Zamestnanci budú vykonávať analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení pre oblasť regionálneho a miestneho územného rozvoja.

Realizáciou projektu zabezpečíme dostatočné odborné personálne kapacity za účelom spracovania strategických dokumentov na úrovni okresu: Stratégia cestovného ruchu v okrese Gelnica, Komplexná stratégia rómskej problematiky v okrese Gelnica, Environmentálna stratégia okresu Gelnica, ako aj  spracovanie nových resp. aktualizáciu existujúcich koncepčných dokumentov, t. j.: Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja obce/mesta, Komunitný plán obce/mesta, a to pre mesto a každú obec v okrese; vypracovanie projektových zámerov a projektov – žiadostí o NFP.

Informácie o projekte (.pdf)

Tento projekt je podporený  z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie  o operačnom  programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Odkazy na webové sídla:

www.esf.gov.sk

www.minv.gov.sk

www.reformuj.sk

oficiálna stránka obce