PRO MARGECANY 2016+

Program rozvoja obce Margecany 2016+

Aktualizované dňa 23. 6. 2021

Uznesením OZ č. 23/2021/B-4 zo dňa 14. 6. 2021 bol schválený akčný plán na roky 2021-2023.

Akčný plán na roky 2021-2023

Aktualizované dňa 28. 6. 2018

Uznesením OZ č. 33/2018/B-4 zo dňa 25. 6. 2018 bola schválená aktualizácia Programu rozvoja obce Margecany 2016+ vo verzii č. 1.2. Uznesením OZ č. 33/2018/B-5 zo dňa 25. 6. 2018 bol schválený akčný plán na roky 2018-2020.

Program rozvoja obce MARGECANY 2016+ verzia 1.2

Akčný plán na roky 2018-2020

Správa o plnení programu rozvoja obce k 31.12.2017

Aktualizované dňa 15. 5. 2017

Uznesením OZ č. 23/2017/B-2 zo dňa 9. 5. 2017 bola schválená aktualizácia Programu rozvoja obce Margecany 2016+ vo verzii č. 1.1 vrátane akčného plánu na rok 2017 s výhľadom do roku 2019.

Program rozvoja obce MARGECANY 2016+ verzia 1.1 (.pdf)

Akčný plán na rok 2017 s výhľadom do roku 2019 (.pdf)

Správa o plnení Programu rozvoja obce Margecany 2016+ za rok 2016 (.pdf)

Aktualizované dňa 22. 3. 2016

Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí dňa 21. 3. 2016 schválilo Program rozvoja obce Margecany 2016+

Program rozvoja obce MARGECANY 2016+ – úplné schválené znenie s prílohami (.pdf, 3 MB, otvorí sa v novom okne)

Program rozvoja obce je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach. Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu.

Program rozvoja obce , ďalej len PRO,  predtým nazývaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Margecany na roky 2008 – 2015 bol spracovaný v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. a schválený dňa 18. 8. 2008 uznesením č. 17/2008/B-1.

Program rozvoja obce Margecany 2016+ bude strednodobý strategický dokument, ktorý bude definovať komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Strategický dokument bude spracovaný na zmysle zákona  č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona  č. 309/2014 Z.z.

Iniciátorom a garantom programu rozvoja obce je obec Margecany, užívateľmi programu budú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci.

PRO MARGECANY 2016+ bude zostavený v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Obec Margecany zabezpečí spracovanie PRO  pracovníkmi samosprávy v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora s pomocou externej metodickej podpory.

Program rozvoja obce Margecany 2016+ bude dohodou zástupcov obce s partnermi – predstaviteľmi kľúčových verejných a súkromných inštitúcií v obci o budúcom smerovaní obce – o víziách, cieľoch a opatreniach, ktoré bude potrebné vykonať  pre naplnenie dohodnutej vízie obce. Zároveň  bude dokument reflektovať názory občanov a podnikateľov pôsobiacich v obci zistené v dotazníkových prieskumoch.

SPRACOVANIE DOKUMENTU

Program rozvoja bude vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a bude zohľadňovať ciele a priority ustanovené v Programe rozvoja Košického samosprávneho kraja a zároveň bude vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce.

Spracovanie dokumentu bude rešpektovať princíp partnerstva a bude vykonané participatívnym spôsobom so zapojením:

  • zamestnancov obecného úradu,
  • poslancov obecného zastupiteľstva a
  • bude rešpektovať a využívať výstupy pracovných skupín, externých odborníkov a širokej verejnosti.

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné pripomienkovať, pričom o forme a čase zasielania pripomienok budú občania včas informovaní.

Tu môžete vyplniť dotazník určený pre verejnosť – vyplniť v službe Formuláre Google.

Vaše námety:

Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu rozvoja našej obce, alebo ako zlepšiť život v Margecanoch?

Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: jozef.magda(zavináč)margecany.sk

Súbory na stiahnutie:

Zámer spracovania programu rozvoja obce Margecany na roky 2016-2022

Program rozvoja obce MARGECANY 2016+ návrh (zverejnený dňa 15. 2. 2016)

Rozhodnutie Okresného úradu Gelnica, Odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 16. 3. 2016 v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

oficiálna stránka obce