Bytovky

Bytové domy (12 b. j.) Margecany Olše

Obec Margecany s podporou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a z vlastných zdrojov zabezpečila výstavbu nájomných bytov v obci – v lokalite Olše.

Stavba dvoch nájomných bytových domov spolu s 12 bytovými jednotkami bola začatá v októbri 2008 stavebnou firmou Jozef Lazor, Spišské Vlachy.

V mesiaci august 2010 bolo začaté kolaudačné konanie a dňa 24.9.2010 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytových domov.

Byty boli odovzdané do užívania nájomcom výbraným osobitnou 10 člennou komisiou dňa 1. 12. 2010.

oficiálna stránka obce