Rekonštrukcia miestnej komunikácie Železničná k rómskym obydliam

Miestnu komunikáciu – Železničnú ulicu sme v mesiacoch september až október opravili kombinovaným spôsobom, t. j. dodávateľsky a svojpomocne, nakoľko z dotačných prostriedkov nám bola pridelená nižšia ako požadovaná suma. Preto bolo nevyhnutné pri výbere dodávateľa požadovať dodávku zámkovej dlažby a obrubníkov aj s ich uložením, pričom technický úsek obce sa postaral o všetky prípravné zemné práce, vrátane zabezpečenia časti podkladových vrstiev kameninovej drte.

Do prác sme sa pustili až v neskoršom jesennom období, aby sme vyhoveli požiadavke obyvateľov tejto ulice. Zámkovú dlažbu sme použili preto, lebo túto časť obce, vrátane „trojuholníka“ pred cukrárňou vnímame výhľadovo ako zónu s obmedzenou dopravou, alebo ako zónu pre peších.

Spádovanie cesty sme na základe požiadaviek obyvateľov tejto ulice urobili tak, aby dažďová voda neodtekala z ulice do jednotlivých dvorov. Úsek cesty riešený týmto projektom je ukončený, na jar ešte doplníme naviac ďalšiu zámkovú dlažbu naším technickým úsekom. Počas rekonštrukcie došlo k súbehu našich prác na ceste a prác VSD a. s. na rekonštrukcii trafostanice v tejto lokalite, čo nám spôsobilo aj určité problémy, ktoré sa budú riešiť po skončení zimného obdobia.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – obec Margecany.  

Zaujalo vás to? Zdieľajte: