Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie

 

SPP OPZOdberné plynové zariadenie (OPZ) je zariadenie určené na odber plynu. Ide o rozvody plynu od hlavného uzáveru
plynu až po plynové spotrebiče (napr. plynový kotol, sporák, ohrievač vody, gamatky).

 • Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., zodpovedá za prevádzku a údržbu plynárenských zariadení po hlavný uzáver zemného plynu (HUP), ktorý sa spravidla nachádza na hranici pozemku. Od HUP zodpovedá za OPZ vlastník nehnuteľnosti, správca bytového domu, prípadne spoločenstvo vlastníkov.
 • Plynomer, ktorý je umiestnený za HUP je vlastníctvom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.
 • Koncový odberateľ plynu je povinný udržiavať svoje OPZ v zodpovedajúcom technickom stave.

K najčastejším príčinám vzniku mimoriadnych udalostí na OPZ patrí:

 • neodborná, nevhodná manipulácia s plynovými zariadeniami,
 • nezabezpečovanie pravidelných odborných kontrol týchto zariadení,
 • používanie zastaraných spotrebičov,
 • vykurovanie obytných priestorov spotrebičmi, ktoré nie sú na tento účel určené (sporák),
 • nedodržiavanie bezpečných vzdialeností spotrebičov plynu od horľavých a zápalných hmôt,
 • utesňovanie vetracích otvorov určených na prívod vzduchu potrebného pre dokonalé spaľovanie.

Všeobecné bezpečnostné zásady pre odberateľov zemného plynu:

 • Plynové spotrebiče kontrolovať a udržiavať vždy podľa návodu na obsluhu ich výrobcu a dodávateľa. Odporúčame premerať tesnosť vnútorných rozvodov plynu raz za 3 roky a vykonať revíziu OPZ raz za 6 rokov.
 • Inštaláciu, opravy, údržbu a kontrolu plynových spotrebičov zveriť iba osobám s odbornou kvalifikáciou a požadovaným oprávnením.
 • Pred vykurovacou sezónou odporúčame urobiť servisnú kontrolu vykurovacieho telesa (t.j. napr. plynového kotla).
 • Dbať na dostatočný prívod vzduchu v miestnosti, kde je umiestnený plynový spotrebič. Neutesňovať vetracie otvory určené pre prívod vzduchu.
 • Kvôli bezpečnosti sa oboznámiť s tým, kde sa nachádza HUP a uzávery plynu na plynových spotrebičoch.
 • Pri podozrení na únik plynu priestor vyvetrať, uzavrieť prívod plynu (HUP), nepoužívať elektrické spotrebiče, nepoužívať otvorený oheň (zápalky/zapaľovače) a okamžite nahlásiť únik plynu na Poruchovú linku – plyn, kde posúdia situáciu a poradia ďalšie kroky.

Poruchová linka – plyn 0850 111 727 (24 hodín denne)
Poruchová linka – plyn slúži pre nahlasovanie porúch na plynárenských zariadeniach ako sú:
úniky plynu, poruchy regulátorov tlaku plynu, poruchy plynomerov, prerušenie dodávky zemného plynu, poškodenie plynárenského zariadenia.
Upozornenie: Pracovníci poruchových služieb SPP – distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy ani údržbu OPZ, ani plynových spotrebičov, ktoré sú majetkom koncového odberateľa plynu. Tieto opravy si zabezpečuje samotný zákazník u servisných, opravárenských spoločností.

Rady pre vsetkych odberatelov zemneho plynu pri starostlivosti o OPZ (pdf)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: