PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA VODNOM TOKU BYSTRÁ

potok bystra 06Hlavný cieľom projektu je zníženie škôd spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení v zastavanom území obce Margecany

Špecifické ciele projektu:

  • Zabezpečenie ochrany priľahlých území úpravou vodného toku Bystrá v intraviláne obce na požadovaný prietok.

Očakávaná situácia po ukončení realizácie projektu

Projekt zabezpečí riešenie protipovodňovej ochrany zastavaného územia obce Margecany na vodnom toku Bystrá. Navrhovanými stavebnými úpravami sa vylepšia odtokové pomery na toku, zamedzí sa zaplavovaniu súkromných a verejných pozemkov, objektov a záhrad, odstráni sa podmývanie telesa cestnej komunikácie č. II/546.

Úprava vodného toku Bystrá je riešená v úseku medzi mostom na ceste č. II/546 . Celková dĺžka úpravy je 131,92 m s dostatočnou prietokovou kapacitou na prevedenie prietoku storočnej vody s predpísanou rezervou.

Súčasťou stavby sú aj vyvolané investície – preložka oplotenia súkromných pozemkov, existujúcich lávok a pod.

Dňa 15. 1. 2014 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby, ktorý už začiatkom februára začal realizovať prípravné práce – výrub krovín, drevín rastúcich v toku, skrývku humusovej vrstvy, demontáž oplotenia a lávok. Po vymeraní stavby boli začaté stavebné práce – realizácia oporných múrov, priečnych spevňujúcich prahov ako aj samotnej brehovej úpravy.

Fotodokumentácia:

Viac o projekte Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá

Na základe Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 11. 2. 2013  bola obci Margecany schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi obcou Margecany a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky bola uzatvorená dňa 14. 5. 2013 a účinnosť nadobudla dňa 21. 5. 2013. 

Termín ukončenia projektu je do 31. 3. 2015.

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: