Program rozvoja obce Margecany 2016+

Obecné zastupiteľstvo na svojom 15. zasadnutí dňa 21. 3. 2016 schválilo Program rozvoja obce Margecany 2016+ pre roky 2016-2022.

Program rozvoja obce MARGECANY 2016+ – úplné znenie s prílohami

Program rozvoja obce je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach. Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu.

Obec Margecany zabezpečila v roku 2015 spracovanie strednodobého strategického dokumentu Program rozvoja obce Margecany 2016+ v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce a regiónu.

Program rozvoja obce MARGECANY PRO 2016+ bol zverejnený dňa 15. 2. 2016 na webovej stránke obce Margecany. Návrh v písomnej forme bol taktiež dostupný na obecnom úrade, č. d. 210 a táto informácia bola zverejnená aj na úradnej tabuli obce pred obecným úradom (od 15. 2. do 15. 3. 2016).

Pripomienky k návrhu Programu rozvoja obce Margecany 2016+ bolo možné predkladať písomne na adresu: Obecný úrad, Obchodná 7, 055 01 Margecany

prípadne elektronickou poštou na adresu jozef.magda(zavináč)margecany.sk v lehote do 15. 3. 2016, pripomienky zaslala Základná škola s materskou školou k časti školstvo a referentka kultúry obecného úradu k harmonogramu kultúrnych podujatí, že je potrebné opraviť pri niektorých podujatiach mesiac konania.

Súbežne s verejným prerokovaním prebiehalo v čase od 16. 2. 2016 do 16. 3. 2016 aj zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky informácie týkajúce sa tohto konania boli zverejňované na úradnej tabuli a webovej stránke obce.

Dňa 16. 3. 2016 vydal Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že Program rozvoja obce Margecany 2016+ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh Akčného plánu, ako príloha č. 5 Programu rozvoja obce Margecany 2016+ bol zverejnený spolu s PRO. Do návrhu akčného plánu boli navrhnuté aktivity v súlade s už schválenými, podanými resp. pripravovanými žiadosťami o poskytnutie dotácie.

Ing. Jozef Magda, referent

Zaujalo vás to? Zdieľajte: