Program dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika.

Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

Poberatelia pomoci:

 • deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
 • deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;
 • obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;
 • deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
 • fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;
 • osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);
 • poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).

Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg.

Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg.

Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc EÚ“ a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie.

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.

Ako dostanem pomoc

Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným občianskym preukazom a  potvrdením/rozhodnutím nasledovne:

 • v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predlží  k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;
 • fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
 • osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
 • poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku;

Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.

Kto bude potraviny rozdávať

Potraviny budú v Slovenskej republike distribuovať dve charitatívne organizácie:

 • Potravinová Banka Slovenska, o. z., kpt. Nálepku 19, 082 01 Lipany
 • Služby Božieho Milosrdenstva, n. o., Lackov č. 5, 962 44 Lackov

Charitatívne organizácie budú spolupracovať pri distribúcii potravín s ďalšími organizáciami, spolkami, obcami, úradmi.

Kde a kedy sa budú potraviny rozdávať

Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín v jednotlivých obciach budú oznámené prostredníctvom charitatívnych organizácií.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: