Profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti alebo Profesionálne rodičovstvo

Rodina vždy bola a je prvým a základným prejavom sociálnej prirodzenosti človeka. Vytvára optimálne a ničím nenahraditeľné prostredie pre vznik života.

Rodinné prostredie a medziľudské vzťahy v ňom majú od prvopočiatku života dieťaťa i počas jeho dozrievania nezastupiteľnú úlohu – pri formovaní osobnosti, pri výchove charakteru a socializácii dieťaťa, pri osvojovaní si hodnôt ako najcennejšieho potenciálu človeka.

Každé dieťa má právo vyrastať v láskyplnej rodine, ktorá nezastupiteľne poskytuje dieťaťu bezpodmienečné prijatie, záujem, istotu a bezpečie ako nevyhnutné podmienky pre jeho zdravý psychický a sociálny vývin.

Poslaním profesionálneho rodičovstva ako jednej z možností zabezpečenia starostlivosti o deti je naplniť jednu zo základných (vitálnych) potrieb dieťaťa, a to potrebu blízkej osoby, s ktorou si dieťa vytvorí vzájomné puto – láskyplný vzťah. Tento vzťah má byť vzájomný, nie jednostranný, vzájomné puto, ktoré priaznivo ovplyvní jeho fyzický a psychický vývin, a ktoré sa stane prototypom pre utváranie citových väzieb a sociálnych vzťahov dieťaťa v jeho ďalšom živote.

Zážitok citovej väzby dieťaťa už v jeho ranom období života získaný v rodinnom „hniezde“, v „teple domova“ profesionálneho rodiča je pre neho existenčne dôležitý (napriek dočasnosti pobytu dieťaťa v profesionálnej rodine).

Profesionálny rodič musí byť pripravený na to, že dieťa, ktoré mu bude zverené do starostlivosti zažilo niečo bolestné – traumu z opustenia, zanedbávanie, týranie či zneužívanie.

Rola profesionálneho rodiča je zložitá a aj samotný názov „profesionálny rodič“ nesie v sebe určitý rozpor. Ide o spojenie roly rodiča a roly profesionála – vychovávateľa. V niektorých situáciách prevažuje jedno, inokedy zase druhé. Je ťažké definovať aký je ten správny pomer medzi rolou rodiča a profesionála – vychovávateľa.

Snaha o vyvážené spájanie roly rodiča a roly profesionála – vychovávateľa je súčasťou obsahu prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves realizuje  prípravu fyzických osôb, ktoré môžu zabezpečiť vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, výchovného opatrenia v profesionálnej rodine.

Organizačné podmienky  zabezpečenia prípravy fyzických osôb, ktoré môžu zabezpečiť vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, výchovného opatrenia v profesionálnej rodine

Harmonogram prípravy počas kalendárneho roka

 1. Termín podania žiadosti:  do 28. februára kalendárneho roku – termín prípravy:  marec až jún*
 2. Termín podania žiadosti:  do 31. augusta kalendárneho roku – termín prípravy:  september až december* 

*Termíny prípravy sú orientačné. Príprava sa bude realizovať podľa počtu prihlásených záujemcov dvakrát alebo raz ročne.

Žiadosť je potrebné zasielať na adresu:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

Telef. kontakt: 055/2441603, 2441600

Email: zuzana.plihalova@upsvar.sk

Kontaktná osoba:  Mgr. Zuzana  Plíhalová – samostatný radca

I. Obsah prípravy:

Poskytnutie základných  informácií:

 • o náhradnej rodinnej starostlivosti,
 • o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa a o potrebách dieťaťa,
 • o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti.

Nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými,

Písomné zhodnotenie prípravy.

II. Členovia  tímu:

Mgr. Zuzana Plíhalová – sociálny pracovník

PhDr. Ľubica Mackovjaková – psychológ  agendy PPS

PaedDr. Anna Zajacová – riaditeľka Detského domova Žakarovce

Mgr. Blanka Vargová – riaditeľka Detského domova Spišské Vlachy

Prizvaní odborníci na jednotlivé oblasti podľa obsahu prípravy.

III. Všeobecné podmienky :

 • prvý kontakt s klientmi,  sociálne poradenstvo,  organizačné zabezpečenie prípravy fyzických osôb a koordinátor prípravy:  Mgr. Zuzana Plíhalová,
 • vyhľadanie členov tímu,  konzultácia,  prizvanie ďalších odborníkov termín:  január – február daného kalendárneho roku, júl – august daného kalendárneho roku,
 • priebežná propagácia prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti na úradnej tabuli úradu,  pracoviskách úradu,  webovej stránke, príp. prostredníctvom samosprávy a v kontakte s fyzickými osobami,
 • celková príprava záujemcu trvá  v rozsahu 40 –  60 hodín  (podľa príslušného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu a ukončeného vzdelania účastníka prípravy)  skupinovou, resp. individuálnou formou (časti prípravy sa musí zúčastniť aj partner),
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spíše so záujemcom formulár:       Informácie o obsahu a podmienkach vykonania prípravy,
 • príprava  a  jednotlivé stretnutia sa budú realizovať v blokoch podľa tém v zasadačke Úradu práce,  sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves a v priestoroch  Detského domova  Žakarovce,  príp. Spišské  Vlachy,
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  po absolvovaní určeného rozsahu prípravy vykoná záverečný pohovor so záujemcom a vypracuje  Písomné zhodnotenie prípravy, ktorého súčasťou je zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií, zhodnotenie spolupráce v nácviku, uvedení motivácie  a záveru, že fyzická osoba absolvovala alebo neabsolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

 

Základné podmienky, rozsah a obsah prípravy sú upravené zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“).

Profesionálna rodina je organizačnou súčasťou zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, v ktorom sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Týmito zariadeniami sú detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu a krízové stredisko (ďalej len „zariadenie“).

V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v domácom prostredí zamestnanca (ďalej len „profesionálna rodina“), ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.

V krízovom stredisku sa môže predbežné opatrenie vykonávať v profesionálnej rodine. Profesionála rodina poskytuje starostlivosť dieťaťu vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí.

V profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti manželia, ktorí sú zamestnanci zariadenia. Ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec, na manžela tohto zamestnanca sa vzťahujú podmienky podľa § 39 ods. 4 a § 53 ods. 11 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. rovnako. Manželia môžu zabezpečovať starostlivosť v profesionálnej rodine, ktorá je zriadená v samostatnom dome alebo byte, ktoré sú vymedzenou časťou detského domova, len ak sú obaja zamestnanci detského domova.

Vykonávanie   rozhodnutia  o  ústavnej   starostlivosti   a  rozhodnutia  o   predbežnom opatrení v profesionálnej rodine má prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách a v špecializovaných samostatných skupinách.

Profil profesionálneho rodiča

Definícia profesionálneho rodičia zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurately:

 § 52

(1) V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie

a) v domácom prostredí zamestnanca detského domova (ďalej len „profesionálna rodina“), ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom;

§ 53

(1)  Ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie sa vykonávajú podľa § 52 ods. 1 písm. a) najmä pre dieťa, ktoré

a) bolo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas potrebný na úpravu pomerov dieťaťa alebo bolo prijaté do detského domova podľa § 51 ods. 2,

b) vyžaduje na základe výsledkov odbornej diagnostiky liečebno-výchovnú starostlivosť alebo je občan s ťažkým zdravotným postihnutím,

c) vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu porúch správania,

d) vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu, že je drogovo závislé alebo inak závislé,

e) vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu, že bolo týrané, pohlavne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin alebo je dôvodné podozrenie, že bol na ňom spáchaný takýto trestný čin.

(5) V profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti manželia, ktorí sú zamestnanci detského domova, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova. Ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec detského domova, na manžela tohto zamestnanca sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako.

(6) Manželia môžu zabezpečovať starostlivosť v profesionálnej rodine, ktorá je zriadená v samostatnom dome alebo byte, ktorý je vymedzenou časťou detského domova, len ak sú obaja zamestnanci detského domova

Nutné vzdelanie profesionálneho rodiča:

(9) Ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov)a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín alebo spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 60 hodín.

(10) Ak ide o dieťa podľa odseku 1 písm. c) a d), môže vykonávať ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín.

(11) Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti spočíva najmä:

a) v poskytnutí základných informácií

1. o náhradnej rodinnej starostlivosti,

2. o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,

3. o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti,

b) v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

Úlohy profesionálneho rodiča:

 • Napĺňať psychické, fyzické aj sociálne potreby dieťaťa (bezpodmienečne prijať dieťa do svojej rodiny, hojiť či zmierniť dopady traumy z opustenia, re-saturovať jeho zanedbané vývinové potreby, pomôcť dieťaťu prepracovať negatívne zážitky a posilniť jeho sebaúctu a nádej do budúcnosti).
 • Plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovno-právneho vzťahu s detským domovom, ktorého je zamestnancom.

Vedomosti a zručnosti profesionálneho rodiča:

 Vedomosti stanovené zákonom ako náplň prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Rodičovské zručnosti, medzi ktoré patrí:

 • schopnosť postarať sa sám o seba,
 • schopnosť empatie – vžitie sa do prežívania a myslenia dieťaťa a reagovanie na jeho skutočné vývinové potreby adekvátnym, rast stimulujúcim spôsobom,
 • schopnosť prejavovať náklonnosť, sympatiu a lásku iným a takéto citové prejavy od iných prijímať,
 • schopnosť byť vzorom a viesť dieťa priateľským spôsobom,
 • schopnosť učiť sa a meniť vlastné konanie, schopnosť tolerancie,
 • schopnosť určovať hranice a dodržiavať ich,
 • schopnosť konštruktívne riešiť konflikty a reagovať na napätie asertívnym spôsobom,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • ochota vyhľadať odbornú pomoc a podporu,
 • schopnosť otvorene a konštruktívne komunikovať o problémoch,
 • schopnosť rozpoznať a rešpektovať schopnosti a dispozície dieťaťa,
 • orientácia v systéme SPOD a SK,
 • schopnosť dodržiavať základné psychohygienické pravidlá.

Osobnostná charakteristika profesionálneho rodiča:

 • Bez  psychopatológie
 • Schopnosť sebareflexie
 • Schopnosť zvládať agresivitu
 • Osobnostná zrelosť
 • Primerané kognitívne schopnosti
 • Duševná rovnováha
 • Zrelá sexualita
 • Primerané sebavedomie a sebaúcta
 • Odolnosť voči stresu
 • Kongruencia
 • Pripravenosť ďalej sa vzdelávať a odborne rásť

Sociálny kontext profesionálneho rodiča

 • Harmonické rodinné prostredie
 • Pozitívne vzťahy so širším okolím
 • Spoľahlivosť na predchádzajúcich pracoviskách

Možná špecializácia profesionálneho rodiča – podľa potrieb detského domova a v súlade s vedomosťami, zručnosťami a kvalifikačnými predpokladmi profesionálneho rodiča:

Možná špecializácia aj so stanovenými kvalifikačnými predpokladmi je daná zákonom v § 53 ods. 10.

Okrem toho sa profesionálny rodič môže na základe svojich skúseností, zručností a pod. vyprofilovať na profesionálneho rodiča, ktorý:

 • Poskytuje predovšetkým krátkodobú starostlivosť deťom, ktoré sa po krátkom čase potrebnom na sanáciu biologickej rodiny vracajú späť do svojho prirodzeného prostredia, alebo tým deťom, ktorým je sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť.
 • Poskytuje dlhodobú starostlivosť deťom, ktorým nebolo možné sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.
 • Poskytuje starostlivosť deťom v určitom veku, príp. so špecifickými problémami, ktoré však nespadajú do § 53 ods. 10.
Zaujalo vás to? Zdieľajte: