Problém, ktorý je potrebné riešiť ,,radikálnym rezom“

Obec Margecany v rámci odhaľovania zakladateľov nelegálnych skládok odpadu na území Obce Margecany  nainštalovala na kritické miesta niekoľko fotopascí. Takýmto spôsobom boli identifikovaní spoluobčania, ktorí v poslednom období vytvárali nelegálne skládky odpadu a to napriek tomu, že v obci sú vytvorené podmienky na to, aby nelegálne skládky odpadu vznikať nemuseli.

Komisia pre výstavbu, verejný poriadok, životné prostredie, cestovný ruch a iné vzťahy na svojich nedávnych zasadnutiach prejednávala niekoľko podaní občanov ohľadne priestupkov, jednak pri držaní a vodení psa (Hlásnik č.1/2012), ale aj z podaní občanov a taktiež z vlastnej iniciatívy zdokumentovala zakladanie čiernych skládok odpadov. Zatiaľ tieto zistenia boli na návrh komisie riešené zmierlivo, t.j. upozornením na porušenie zákona listom, resp. ústnym dohovorom. Od posledného zasadnutia komisie platí, že všetky následné zistenia porušenia zákona sa budú riešiť uložením peňažnej pokuty v zmysle platnej legislatívy bez výnimky.

Na základe týchto skutočností Obec Margecany upozorňuje občanov na porušovanie Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, ako aj na porušovanie zákona č. 223/2001 Z.z., o odpadoch.

Upozorňujem občanov najmä na článok 25 a 26 uvedeného VZN:

Článok 25 Priestupky

  1. Priestupku sa dopustí každý, kto svojou činnosťou poruší zákon  o odpadoch alebo s ním súvisiace predpisy a toto VZN.
  2. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Obec Margecany prostredníctvom kontrolných orgánov obce, a to :

a) poverení zamestnanci obce,

b) hlavný kontrolór obce.

3. Priestupku sa dopustí ten, kto:

a) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené čl.5 ods.4 písm. a) tohto VZN,

b) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN čl.5 ods.4 písm. b),

c) nesplní si oznamovaciu povinnosť podľa čl.5 ods.3 tohto VZN,

d) neposkytne obcou požadované údaje v súlade čl.5 ods.1 písm. h),

e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s §40c zákona    č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 26 Sankcie

  1. Za priestupky uvedené v čl.25 ods.3 písm. a) až d) tohto VZN môže Obec Margecany uložiť fyzickej osobe pokutu do 165,96 €.
  2. Za priestupok uvedený v čl.25 ods.3 písm. e) tohto VZN môžeObec Margecanyuložiť fyzickej osobe pokutu do 663,87 €.
  3. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 € (§13, ods.9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov), ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom obce.
  4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods.4 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Obyvatelia obce Margecany, by sa mali vo vlastnom záujme oboznámiť z obsahom platného  VZN č.3/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Margecany, ako aj na porušovanie zákona č. 223/2001 Z.z., o odpadoch, keďže obec v priestupkovom konaní môže uložiť za dokázaný priestupok pokutu do výšky 165,96€ resp. 663,87€ (článok 26 ods. 1,2).

Ing. Imrich Keruľ, hlavný kontrolór obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: