Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky (13.turnus) pre uchádzačov o štúdium na slovenských a českých univerzitách s technickým a ekonomickým zameraním a na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v šk.r. 2014/15. V termíne od 5.do 10. mája 2014 a v náhradnom termíne od 12. do 16. mája 2014

sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v poradí už 13..turnus kurzu matematiky na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium na slovenských a českých univerzitách s technickým a ekonomickým zameraním a na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Kurzy zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva a vzdelávania so sídlom v
Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Na konkrétnych príkladoch bude vysvetlených 19 tematických celkov, ktoré sa požadujú na prijímaciu skúšku.
Príprava zo psychotestov ( týka sa len uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorí sa doposiaľ previerky zo psychotestov nezúčastnili)  bude prebiehať denne v dobe od 19.00 do 22.00 hod. Bude zameraná na zvládnutie 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych predpokladov uchádzača o štúdium.      Pri dlhodobom sledovaní a vyhodnotení záujmu o vysokoškolské vzdelanie v SR a v ČR a po skúsenostiach z minulých rokov prejavujú maturanti najväčší záujem o štúdium na právnických, lekárskych a ekonomických vysokých školách a na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši, kde je pomer medzi prihlásenými a prijatými v priemere 13 : 1.  V silnej konkurencii a vzhľadom k zvýšeným kritériám pri výbere na týchto vysokých
školách sú získané vedomosti zo strednej školy vo väčšine prípadov
nepostačujúce pre úspešné zaradenie sa medzi prijatých uchádzačov. Účasť v kurze doporučujeme predovšetkým študentom, záujemcom o štúdium na Akadémii OS, u ktorých povolanie vysokoškolsky vzdelaného vojenského profesionála sa
stalo ich životným cieľom a nechcú nič ponechať na náhodu. Rozhodujúcim a jediným kritériom pre prijatie na štúdium budú iba dosiahnuté výsledky na prijímacích skúškach (nezohľadňuje sa, akú študent absolvoval strednú školu ani dosiahnuté výsledky).  Pre lepšiu orientáciu pri rozhodovaní uvádzame minuloročné výsledky.  Z tých, ktorí sa v minulom školskom roku prípravy nezúčastnili bolo na prijímačkách úspešných a to:  zo psychodiagnostických
testov 40 % a z matematiky 18 %. Z tých, ktorí sa v minulom školskom roku prípravy u nás zúčastnili bolo na prijímačkách úspešných a to:  zo  psychodiagnostických testov 92 % a z matematiky 82 %. V minulom školskom roku prejavilo záujem o štúdium na Akadémii OS 940 študentov, prijatých bolo
65 študentov. Pre nasledujúci školský rok podalo prihlášku 880 uchádzačovo, prijatých bude 65 študentov.      Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre
športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu.  Berieme ohľad aj na sociálne slabšie rodiny, kde je možné uhradiť cenu kurzu aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára. V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole,
ktorú navštevujú.  Prípravné kurzy budú vzhľadom k dostatočnému záujmu pokračovať opakovane aj v ďalších termínoch.  Po návrate z kurzu domov požadujeme od študenta, aby pokračoval v samopríprave a splnil úlohy, ktoré mu zadáme. Našim cieľom je pripraviť študenta tak, aby v hodnotenom predmete dosiahol aspoň 90 bodov zo 100 možných, čo bude postačujúce, aby bol prijatý
na štúdium. Súčasťou kurzu pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa testu z anglického jazyka. Forma prevedenia je individuálna, to znamená, že sa každému študentovi venujeme osobne, čo však zároveň limituje počet účastníkov v jednom turnuse.  Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne
navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na čísla:   0905 622170,  0911 622170,  Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Za informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva a vzdelávania:  pplk.v.v.Ing.Emil Toma.

Informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti vysokého školstva  a  vzdelávania, pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35162708,  DIČ: 440217774 Tel.:  0905 622170,  0911 322170, 044 5524804 Email:  vysoke.skoly.toma@stonline.sk

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: