Príprava na prijímacie skúšky

Štúdium v školskom roku 2015/16 je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu do školy stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Štúdium je bezplatné.Prihlásiť sa môžu chlapci aj dievčatá s hornou vekovou hranicou 25 rokov.Predpokladáme, že obdobne ako v minulom školskom roku o štúdium bude mať záujem okolo 900 uchádzačov. Prijatých bude 85 študentov a to do štyroch študijných odborov. Obdobne ako v minulom tak aj v tomto školskom roku budú Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy zabezpečovať a organizovať v Liptovskom Mikuláši prípravu na vedomostnú prijímaciu skúšku z matematiky a prípravu zo psychotestov a to formou krátkodobých kurzov v rozsahu požadovaných vedomostí na prijímaciu skúšku. Táto forma prípravy sa nám osvedčila vzhľadom k výborným dosiahnutým výsledkom takto pripravovaných študentov na prijímacích skúškach, keď úspešnosť pripravovaných študentov bola 82% a ostatných 18%.

1. TURNUS KURZU  MATEMATIKY  NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

V termíne od 13. do 17.októbra a v náhradnom termíne od 20.do 24.októbra 2014 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši 1.turnus kurzu matematiky na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemci o štúdium  na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika. Kurz zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.0905622170, 0911622170. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka matematiky bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny a príprava zo psychodiagnostických testov v dobe od 19.00 do 22.00 hod. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu. V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu na ubytovňu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.  Prípravné kurzy budú pokračovať opakovane aj v ďalších termínoch. Súčasťou kurzu je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, psychodiagnostických testov, previerky fyzickej zdatnosti a podávania prihlášok na štúdium. Forma prevedenia je individuálna, to znamená, že sa každému študentovi venujeme osobne, čo však zároveň limituje počet účastníkov v jednom turnuse.  Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na  čísla:   0905 622170,  0911 622170,  Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Za informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy:pplk.v.v.Ing.Emil Toma

Informačné, poradenské a konzultačné služby

v oblasti vysokého školstva  a  vzdelávania,

pplk.v.v.Ing. Emil Toma, Nábrežie 1734/25,

031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 35162708,  DIČ: 440217774

Tel.:  0905622170,  0911622170, 044 5524804

Email:  vysoke.skoly.toma@stonline.sk

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: