Príhovor starostu – apríl 2012

Milí spoluobčania.

Vďaka teplým lúčom slnka už síce zabúdame na chladnú zimu, no aj tak si ešte zaspomínajme na špičkové kultúrne podujatia, ktoré sa počas mrazivých fašiangov konali v našej novej prístavbe kultúrneho domu a to:

 • Batôžkový bál, ktorý bol opäť skvelo pripravený a vládla na ňom výborná zábava,
 • V Margecanoch na fašengy, akcia, za ktorú sa musím poďakovať folklórnemu súboru Jadlovec, ktorý ho zorganizoval, ale aj našim spoluobčanom „veteránom“ za ich zaujímavé rozprávanie nielen o tom, ako sa kedysi slávili fašiangy, ale o minulosti vôbec,
 • Modré fašiangy – tentokrát to bol ples, na ktorom sme privítali dvoch ministrov, niekoľko poslancov Národnej rady SR a mnoho ďalších vážených hostí,
 • Reprezentačný ples obce Margecany – noc hudby a tanca, ktorý bol rekordný svojou návštevnosťou a určite aj svojou vysokou úrovňou.

No nielen zábava vládla tomuto obdobiu. Ani prácu sme nezanedbávali:

Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Bystrá

Podali sme projektový spis na získanie finančných prostriedkov vo výške 445-tisíc eur.

Byty – nadstavba nad starou materskou školou

Okamžite po ústupe mrazov dodávateľ začal stavebné práce. Zároveň nám začali prichádzať aj žiadosti od záujemcov o tieto byty. Termín ukončenia výstavby je júl 2013.

Podané projekty:

 • na Úrad vlády SR sme predložili žiadosť o finančné prostriedky vo výške 10 tisíc eur na materiál na výstavbu parkovacích plôch a chodníkov pri nájomných bytoch (nadstavba materskej školy),
 • na EKOFOND n.f. sme predložili žiadosť o dotáciu na zateplenie hasičskej zbrojnice vo výške 11,5 tis. eur,
 • na ministerstvo školstva smerovala žiadosť o dotáciu vo výške 1 tisíc eur na vybavenie materskej školy,
 • v rámci programu TERRA INCOGNITA sme požiadali o dotáciu vo výške 15-tisíc eur na výstavbu parkovacích miest pri kostole (VETVA A),
 • na ministerstve financií sme požiadali o financie na fasádu prístavby a rekonštrukciu kuchyne kultúrneho domu vo výške 13,4 tis. eur,
 • na úrade KSK sme požiadali o dotáciu vo výške 16,7 tisíc eur na výstavbu parkovacích miest pre kostole (VETVA B).

Druhý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR

V rámci tohto projektu sme angažovali 10 nezamestnaných spoluobčanov, ktorí pracovali na vodných tokoch v Rolovej Hute a v Potoku, kde zabezpečili 100 odrážok a 30 priehradzok – prahov. Zároveň sme zriadili 3 záchytné vsakovacie nádrže, ktoré v budúcnosti môžu byť aj oázou odpočinku. Celý tento projekt, vrátane mzdy pre pracovníkov, sme financovali z dotačných zdrojov.

Panelová cesta Rolová Huta

Podarilo sa nám získať panely, z ktorých by sme chceli vyskladať prístupovú cestu za podjazdom pod železnicou, smerom ku rodinným domom.

Financovanie obcí

Už pri tvorbe rozpočtu na tento rok sme vzhľadom na vývoj verejných financií boli obozretní. Pristúpili sme k uvažovanej úspore a to tak, že sme znížili jeden pracovný úväzok. Zefektívnili sme aj naše služby, čo ste si určite všimli, napríklad pri zvážaní konárov. Túto službu už robíme za odplatu. Vytvorili sme miesta, kde môžete túto drevnú hmotu odviezť a odtiaľ ju obec prevezie na spracovanie.

Voľby do NR SR

Chcem sa poďakovať všetkým voličom Margecian za príkladnú účasť  – 64,60% a blahoželám víťazovi.

Plán práce na rok 2012

Obecné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí schválilo plán práce na rok 2012:

 1.  výstavba nájomných bytov – Školská ulica
 2. zriadenie zberného dvora
 3. výstavba parkovacích miest pri kostole
 4. rekonštrukcia – dostavba kultúrneho domu
 5. protipovodňové opatrenia – Bystrý potok
 6. panelová komunikácia – Rolová Huta
 7. pokračovanie rekonštrukcie toaliet v budove obecného úradu

Požiar nad Rolovou Hutou

Chcem sa touto cestou poďakovať našim dobrovoľným hasičom, ako aj ochotným občanom Rolovej Huty a Margecian za promptný zásah v spolupráci so štátnymi hasičmi pri likvidácii požiaru nad Rolovou Hutou dňa 28.3.2012, v skorých ranných hodinách (2.30 hod.). Aj vďaka ich príkladnej aktivite sa plamene nerozšírili na cintorín a rodinné domy. Zároveň  chcem všetkých občanov poprosiť o obozretnosť pri zaobchádzaní s ohňom v suchých dňoch.

Pripravované športové a kultúrne podujatia

 1. v mesiaci máj, na Rusadľe, plánujeme v spolupráci s folkloristami z Jadlovca stavanie májov
 2. Dni obce Margecany sa budú konať 6. – 15. júla.  V rámci nich bude 5. – 6. júla – festival Vitaj leto 2012, ďalší víkend, 14. júla sa budú opäť konať tradičné športové a kultúrne akcie aj s určitými novinkami, či možno s väčšou novinkou (nechajte sa prekvapiť).
 3. Beh Margecian sa uskutoční 26.8.2012

Vážení spoluobčania,

máme pred sebou sviatky jari a najväčšie kresťanské sviatky. Pri tejto príležitosti vám chcem zaželať, aby vám jarné slnko vnieslo do sŕdc radosť a roztopilo chmáry. A aby ste v tajomstvách Veľkej noci možno našli silu prekonávať každodenné útrapy a starosti, ktoré sa nám niekedy zdajú obludné, no keď sa na nich pozrieme z iného uhla, prídu nám malicherné.

Prežite veľa radostných a pohodových chvíľ v kruhu najbližších.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: