Previerkové cvičenie DHZ

         

 

Previerkové cvičenie DHZ Margecany 

Dňa: 20.marca 2014 bolo prevedené previerkové cvičenie DHZ- (Dobrovoľného hasičského zboru) Margecany, na objekt ZŠ s MŠ- konkrétne na časť MŠ.   Cvičenie bolo zamerané na objekt, riaditeľňa MŠ kde nastal požiar od „varnej kanvice“ na stole v kancelárii. V objekte školy zostali dve osoby (žiaci) zakliesnené a zranené.

Pred príchodom HJ (Hasičská jednotka)-DHZ bol vykonaný p. riaditeľkou ZŠ s MŠ „cvičný (simulovaný ) Požiarny poplach a zároveň bola vykonaná evakuácia osadenstva školy, podľa evakuačného plánu školy.  Osadenstvo školy  činilo 181 žiakov, 19 pedagogických pracovníkov a 4 pracovníkov THP!!!! Evakuácia prebehla kľudne, usporiadanie  a vzorne, bez stresov za veľmi krátky čas cca. 2 min.! . Zároveň bol  simulovaný požiar ohlásený na  „Ohlasovňu požiarov“ – Obecný úrad Margecany   tel. č.  4894 239,  ktorá oboznámila zo situáciou   veliteľa. Čas príchodu HJ na miesto zásahu od oznámenia na Ohlasovňu požiarov, cca. 10 min.

Po príchode na miesto  simulovaného požiaru,  veliteľ zásahu + 1 člen HJ, previedli  „Prieskum objektu“ zisťovali  miesto vzniku a rozsah požiaru  ako aj prítomnosť dvoch zranených žiakov. Bezodkladne zariadili ich ošetrenie a odtransportovanie ( čl. HJ-DHZ) na miesto Zhromaždištia ( školské ihrisko) .

Po vykonaní prieskumu dal veliteľ zásahu povel k likvidácii simulovaného požiaru.

Použitá technika:

Hasičská  Ávia D-30 špeciál,

Požiarny zásah bol prevedený z podzemného hydrantu ( pre zásah iných hasičských zložiek NEPOUŽITEĽNÝ! Veľmi hlboko osadený v chodníku).

Podzemný hasičský hydrant, hydrantový nadstavec „B“, dva  „B“ hadice prívodné vedenie, Rozdeľovač „B-C“ jeden kus, dva útočné prúdy, 1). Jedna hadica „C“,.  2). Dve hadice „C“ a dve prúdnice „C“

Cvičenie bolo zamerané na spoluprácu DHZ a ZŠ s MŠ a na overenie akcieschopnosti nových členov DHZ z radov pracovníkov Chránenej dielne Obecného úradu Margecany.

Po ukončení cvičného zásahu veliteľ zásahu  oznámil riaditeľke ZŠ s MŠ, že objekt je bezpečný a použiteľný k ďalšej svojej činnosti.

Pred návratom osadenstva školy členovia HJ-DHZ previedli ukážku hasičskej techniky  a prezentáciu zo života a činnosti nášho zboru. Po tomto sa HJ-DHZ vrátila na svoje stanovište do hasičskej zbrojnice, tu sa vykonalo zhodnotenie za prítomnosti  „Projektanta  p. V.B)“.

Na podnet p. starostu obce Ing. Igora Petrika sme sa všetci zúčastnení členovia HJ-DHZ presunuli do  reštaurácie Lesnica na slávnostné odovzdanie  „Osvedčení o absolvovaní  Základnej prípravy členov hasičských jednotiek“, ktoré sme  teoretický a praktický absolvovali ešte pred  týmto cvičením. Odovzdanie osvedčení bolo spojené zo slávnostným obedom pre všetkých zúčastnených  tak čl. HJ ako aj pracovníkov OcÚ Margecany ktorí spracovávajú projekty a  s tým spojené náležitosti pre náš DHZ. Pozvaní boli aj podnikatelia, ktorí ak treba  tak nešetria a pomôžu  nášmu zboru aj finančne.

Celé cvičenie prebehlo bez úrazov, bez poškodenia hasičskej techniky  či poškodenia  zariadenia majetku ZŠ s MŠ.

Text a foto: Jozef Halcin čl. DHZ Margecany

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: