Preventívne protipožiarne prehliadky – poverenie na výkon

Poverenie na výkon  

„Preventívnych protipožiarnych prehliadok – členmi DHZo  Margecany“.

Týmto poverujem členov  Dobrovoľného hasičského zboru obce Margecany na vykonávanie „Preventívnych protipožiarnych prehliadok zo Zákona č.314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Veliteľ hliadky:            meno a priezvisko

Člen hliadky:               meno a priezvisko

Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných priestorov.

Ing. Igor Petrik                                         Kovalčík Peter

Starosta obce Margecany             veliteľ DHZo Margecany

Pečiatka  a podpis                          Pečiatka  a podpis

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: