Preventívne protipožiarne kontroly

Dobrovoľný hasičský zbor obce Margecany 

„Preventívne protipožiarne kontroly“

Obecný úrad v Margecanoch, oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce začnú dňom:29.11 .2014 kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci.

Každý veliteľ   Preventívnej hliadky sa musí preukázať

„POVERENÍM na výkon  PREVENTÍVNEJ   PROTIPOŽIARNEJ  KONTROLY“ potvrdený pečiatkou obce Margecany,  podpísaný p. starostom a pečiatkou  Dobrovoľného hasičského zboru obce Margecany(DHZo ),  podpísaný  veliteľom DHZo .

Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred  požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných priestorov. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku  požiarov a ich účelom  je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.

Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.

Zákon č. 314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov okrem iného určuje povinnosti fyzických osôb:

(§ 14):

(l) Fyzická osoba je povinná:

 1. a) konať tak, aby nedošlo ku vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých  látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
 2. d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
 3. h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
 4. i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva, alebo po stavebných úpravách na telese komína,

(2) Fyzická osoba nesmie

 1. d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
 • 24

(l) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa §-u 23 je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone

 1. a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor podľa §-u 25 ods.1 písm. „a“ až „h“ okresné riaditeľstvo,
 2. b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

 (2) Obec     vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obec  po prerokovaní s dobrovoľnou požiarnou ochranou a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi a zabezpečuje ich školenie.

 (3) Obec    upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá  rozhodnutím  uloží lehoty  na odstránenie nedostatkov.

Vyhláška č. 121/2002 MV SR o požiarnej prevencii (výňatok)

 • 42

Obsah preventívnych protipožiarnych kontrol

(l) Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:

 1. c) skladovanie horľavých látok,
 2. d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich vyznačenia,
 3. e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
 4. f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

(2) Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

 (3) Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány  alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

Výňatok zo zákona:

Zákon č. 314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Spracoval:

Starší zbormajster Jozef Halcin hospodár,  Dobrovoľného hasičského zboru- obce – DHZo.  Margecany

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: