Prehľad správnych poplatkov s účinnosťou od 1.10.2012

Informujeme Vás o aktuálnych zmenách správnych poplatkov na úseku všeobecnej správy s účinnosťou od 1. 10. 2012.

/ položky , v ktorých došlo k zmenám/

Matričný úrad

  • Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy, alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí……………………………………………………..5,00 €
  • Zmena mena alebo  priezviska v ostatných prípadoch……………..100,00 €

Osvedčovanie

1  a/  podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis   ………. 1,50 €

    b/ odtlačku úradnej počiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis………………………………………………….5,00 €

c/ osvedčenie odpisu/fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh úradných záznamov, registrov listín a zo spisov za každú začatú stranu v slovenskom jazyku………………………………………………..1,50 €

v cudzom jazyku (českom) ……………………………………..3,00   €

2 overenie správnosti údajov v žiadosti o register trestov a v žiadosti o výpis a odpis z  registra trestov …………………………………………1,50 €

-kolok na výpis a odpis registra trestov ……………………4,00 €

Evidencia obyvateľstva

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby…….5,00 €

Rybárske lístky

  • rybársky lístok ročný …………………………………………7,00 €
  • rybársky lístok trojročný …………………………………..17,00 €

Spracovala: Ľudmila Nalevanková

Zaujalo vás to? Zdieľajte: