Prečo kompostovať?

Lebo by sme sa mali začať správať zodpovednejšie a je to naša zákonná povinnosť…

Obce a mestá sú od 1. 1. 2013 povinné  separovať aj BIO odpady.

Povinnosť zaviesť a zabezpečiť zber BIO odpadov  nemusí robiť taká obec, ktorá splní jednu z nasledujúcich podmienok:

 1. energeticky zhodnotí odpady v zariadení na energetické zhodnotenie,
 2. ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu,
 3. ak preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje odpady,
 4. ak je to pre obec ekonomicky neúnosné, za presne stanovených podmienok novely.

Od 1.1.2006 začal platiť zákaz zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene zo záhrad a z parkov, verejných priestranstiev, aksúčasťou komunálneho odpadu,

 • obec musí zabezpečiť, aby sa tento zelený bioodpad nedostal do zmesového odpadu a odtiaľ do spaľovní a na skládky,
 • obec musí zabezpečiť jeho zhodnotenie sama, napr.  kompostovaním alebo ho ponúknuť na zhodnotenie iným.

Domáce kompostovanie – znamená kompostovanie bioodpadu ako aj súčasné používanie kompostu v záhradách, patriacich súkromným domácnostiam – bez legislatívneho obmedzenia.

Komunitné kompostovanie – znamená kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí v určitej lokalite (ulica rodinných domov, panelový blok, záhradkárska osada, škola, obec…), – s produkciou do 10 ton kompostu ročne bez legislatívneho obmedzenia.

Komunálne / priemyselné kompostovanie – znamená kompostovanie bioodpadu z väčšej zvozovej oblasti na centrálnej kompostárni, ktoré vykonáva napr. špecializovaná firma  na komerčnej báze, –  musí spĺňať náležitosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov s prihliadnutím na všetky dotknuté právne predpisy.

Biologický odpad a čo by mal urobiť každý občan obce

 • Začať svojpomocne kompostovať biologické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti a záhrade.
 • Zaviesť spoločné – komunitné  kompostovanie v škole, záhradkárskej osade, ulici, bytovom dome, obci…
 • Nespaľovať biologické odpady v domácnosti a záhrade.
 • Nevyhadzovať biologické odpady na nelegálne „čierne“ skládky.
 • Pokiaľ budete svedkom nezákonného nakladania s biologickým odpadom (napr.  spaľovanie bioodpadu alebo vyhadzovanie „zeleného“ odpadu do nádob na zmesový odpad…) upozornite na to priamo aktéra,  podajte podnet na prešetrenie na hociktorom úrade verejnej správy (obecný / obvodný / krajský úrad…). Nezabudnite, že môžete zostať v anonymite.
 • Nevyhadzujte zvyšky jedál a ostatné biologické odpady do kanalizácie. Zvyšujete tak množstvo problémových kalov, ktoré vznikajú na čistiarni odpadových vôd.

Ušetríme tak miesto na skládke, lebo bioodpad tvorí veľkú časť komunálneho odpadu, až 40 – 45 %, ušetríme tiež poplatky za odvoz odpadu.

V ďalšom čísle Hlásnika sa dozviete viac.

Ing. Kovačová

Zaujalo vás to? Zdieľajte: