Pozvánka

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

24. januára 2011 o 15,00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Program rozvoja bývania obce Margecany

6. Investičný zámer: 9 b. j., Školská 2 Margecany

7. Investičný zámer: Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

8. Investičný zámer: Most Bystrá

9. Investičný zámer: Regenerácia sídla Margecany II.

10. Došlé žiadosti

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Schválenie uznesenia

14. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: