Pozvánka na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany

V súvislosti so spracovávaním operátu „vyrovnanie v pozemkoch“ v súlade s ustanovením §-u 11 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, v znení neskorších predpisov pozývame všetkých vlastníkov, ktorí majú podiel na lesnom pozemku na LV č. 963, na záverečné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Margecanoch v dňoch :

23 – 25.09.2010 (štvrtok až sobota) v čase od 12 00 hod do 19 00 hod.

Vysvetlenie:

V období od 06.07.2010 do 22.07.2010 prebiehalo prejednanie usporiadania nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v obci Margecany s jednotlivými vlastníkmi.

Po vykonaní tohto prejednania bola aktualizovaná databáza údajov zo Správy katastra v Gelnici, pričom sa zistilo, že v liste vlastníctva č. 963 je poznámka z vložky č.1 „ Pozemkové spoločenstvo vlastníkov – Margecany“ nedeliteľná nehnuteľnosť. V pôvodnej databáze údajov sa uvedená poznámka na základe nesprávneho zápisu do databázy údajov v programovom výstupe neobjavila.

Z toho dôvodu je s Vami ako spolumajiteľom pozemkov uvedených v liste vlastníctva č.963 nutné doplniť pôvodné prerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (PPÚ) v katastrálnom území Margecany.

V prípade že sa v uvedenom termíne nemôžte dostaviť na Obecný úrad, prosíme Vás aby ste so spracovateľom projektu PÚ p. Štefanom Bánoczim dohodli miesto a termín prerokovania nasledovným spôsobom. Prezvoňte telefónne číslo spracovateľa 0911 321 717 a on sa vzápätí s Vami telefonický spojí a dohodne miesto a termín prerokovania.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: