Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

13. septembra 2010 o 17:30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesenia
  4. Pripomienky a návrhy občanov
  5. Investičný zámer „Nadstavba pošty – 12 bytových jednotiek“ – zmluva o vykonaní nadstavby a zateplení nebytovej budovy
  6. Investičný zámer – Rekonštrukcia časti ulice Obchodná
  7. Došlé žiadosti
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Schválenie uznesenia

Zasadnutie je verejné.

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: