Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Margecany v zmysle ust.par.12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

10. mája 2010 o 17,00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke

obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Záverečný účet obce za rok 2009
 6. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2010
 7. VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom obce
 8. VZN o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku obce
 9. Smernica obce Margecany o verejnom obstarávaní
 10. Rekonštrukcia ZŠ – práce naviac
 11. Odpredaj budovy starej školy
 12. Došlé žiadosti
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia

Zasadnutie je verejné .

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: