Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

30. júla 2019  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pre žiadateľa Karmen Veľkoobchod potravín s.r.o. Prešov
 6. Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Ing. Roman Nagy s manželkou
 7. Projekt „Zateplenie obecného úradu v obci Margecany“ – úprava rozpočtu projektu
 8. Rozpočtové opatrenie č.4 a č.5
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

Ing. Igor  Petrik, starosta  obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: