Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

Starosta obce Margecany v zmysle ust.par.12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň 12. novembra 2010 o 16,00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Pripomienky a návrhy občanov
  3. Došlé žiadosti
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Schválenie uznesenia

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v.r.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: