Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

Starosta obce Margecany v zmysle ust.par.12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

8. novembra  2010  o 16,30hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady- dodatok č. 1
 6. VZN – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
 7. Sadzobník cien  k VZN o úhradách za poskytované služby-dodatok č.1
 8. Schválenie nájomcov v novostavbe Bytové domy /12 b.j. / Margecany
 9. Zmluva- zabezpečenie rozúčtovania nákladov na dodávku tepla a teplej  vody- Bytové domy /12 b.j. / Margecany
 10. Zmluva o finančných operáciách vo veci projektu “ Regenerácia sídla  Margecany“
 11. Schválenie úveru na zabezpečenie financovania projektu “ Regenerácia sídla Margecany“
 12. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2010, úprava rozpočtu obce
 13. Došlé žiadosti
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Schválenie uznesenia

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v.r.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: