Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

Starosta obce Margecany v zmysle ust.par.12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

23. augusta 2010 o 17,00hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Prenájom priestorov časti budovy bývalej MŠ

6. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2010, úprava rozpočtu

7. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce

8. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období r. 2010-2014

9. Schválenie počtu poslancov obce v novom volebnom období r. 2010-2014

10. Informácia o realizácii projektu „ Regenerácia sídla Margecany“

11. Informácia o realizácii projektu „Nájomné bytové domy – 12b.j. Margecany

12. Investičný zámer „Nadstavba pošty – 12 bytových jednotiek“ – zmluva o vykonaní nadstavby a zateplení nebytovej budovy

13. Došlé žiadosti

14. Diskusia

15. Schválenie uznesenia

Zasadnutie je verejné.

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: