Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

14. júna 2010 o 17,45 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
 6. Úprava rozpočtu obce
 7. Schválenie nájomcu v bytovom dome Jarná 57
 8. Došlé žiadosti
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia

Zasadnutie je verejné.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: